Mystical Experience has Stronger Relationships with Spiritual Intelligence than Schizotypal Personality Traits and Psychotic Symptoms (ICPSR doi:10.48510/FK2/DUIKUT)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Mystical Experience has Stronger Relationships with Spiritual Intelligence than Schizotypal Personality Traits and Psychotic Symptoms

Identification Number:

doi:10.48510/FK2/DUIKUT

Distributor:

Dataverse

Date of Distribution:

2021-05-28

Version:

1

Bibliographic Citation:

Daiga Katrīna Bitēna; Kristīne Mārtinsone, 2021, "Mystical Experience has Stronger Relationships with Spiritual Intelligence than Schizotypal Personality Traits and Psychotic Symptoms", https://doi.org/10.48510/FK2/DUIKUT, Dataverse, V1, UNF:6:nMbrGeYbZpPWS8E78zf4iQ== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Mystical Experience has Stronger Relationships with Spiritual Intelligence than Schizotypal Personality Traits and Psychotic Symptoms

Identification Number:

doi:10.48510/FK2/DUIKUT

Authoring Entity:

Daiga Katrīna Bitēna (Department of Health Psychology and Pedagogy, Rīga Stradins University)

Kristīne Mārtinsone (Department of Health Psychology and Pedagogy, Rīga Stradins University)

Distributor:

Dataverse

Date of Distribution:

2021-05-28

Study Scope

Keywords:

Social Sciences, mystical experience, spiritual intelligence, psychotic symptoms, schizotypal personality traits, schizotypy

Abstract:

Self-reported data from 299 Latvian females (100%) ranging in age 18 to 69, with an average age of 40.17 (SD = 10.93). Two percent of participants had acquired a doctoral degree, 42.05% reported that they had acquired a master’s degree, 33.4% had acquired a bachelor’s degree, 21.4% had a high school diploma and 5.7% had not yet graduated high school. Data were collected with three self-report questionnaires: the Mysticism Scale (MScale), Spiritual Intelligence Survey, Latvian Clinical Personality Inventory (LCPI).

Methodology and Processing

File Description--f48

File: SIS_MScale_LCKPT_299_F.tab

  • Number of cases: 299

  • No. of variables per record: 532

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:nMbrGeYbZpPWS8E78zf4iQ==

Variable Description

List of Variables:

Variables

Respondent

f48 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:TNrTZpXMsorR4FEDeBWpqQ==

Gender

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.0; Max. 2.0; Mean 2.0; Valid 299.0; Min. 2.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lgDkOpAMaFq/JS1PBqF9aQ==

Age

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Min. 17.0; Mean 40.167224080267566; Max. 69.0; StDev 11.178784856102002

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ub7ugSXJqCf4m8x/gjZb9A==

Education

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 2.0; StDev 1.2346337277674377; Max. 9.0; Mean 7.050167224080267; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3FtncVjjeKNBptN4ZizytQ==

1. Es bie�i esmu uzdevis jaut�jumus vai dom�jis par realit�tes b�t�bu.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 1.6855573127211987; Mean 3.1337792642140485; Max. 8.0; Valid 299.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HhSt+8VGjslJKF7yCt/88A==

2. Es atz�stu sev� dzi��kus aspektus par savu fizisko �ermeni.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; StDev 1.1121587293854052; Mean 2.9632107023411374; Max. 4.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XunrM9My8vbTTXf9MlVE4Q==

3. Esmu velt�jis laiku p�rdom�m par savas eksistences j�gu vai m�r�i.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 4.0; Mean 3.230769230769231; Min. 0.0; StDev 0.89943480216488; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GkHYTe6k0xJ22QUHrZ4j8g==

4. Es varu sasniegt augst�kus apzi�as vai apzin�t�bas st�vok�us.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 1.2651364088926853; Valid 299.0; Mean 2.163879598662209; Max. 4.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:l5x5fahoxEsRPXSHB0CEFg==

5. Esmu nopietni aizdom�jies par to, kas notiek p�c n�ves.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 4.0; Min. 0.0; StDev 1.167831416367366; Mean 2.8762541806020065; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ISzwZ/4m7TaJ2HMSm8qtKA==

6. Man ir gr�ti uztvert jebko citu, k� tikai fizisko un materi�lo.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 4.0; StDev 1.2455302681215679; Min. 0.0; Mean 1.1705685618729094;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zvFHFxQ4zGIWCQyVYnBdVw==

7. Sp�ja saskat�t j�gu un m�r�i dz�vei pal�dz man p�rvar�t saspringtas situ�cijas.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 4.0; Mean 2.5451505016722415; StDev 1.1902011394890448; Min. 0.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4P6Ohjk2TIxnYw+MpCLSjA==

8. Es sp�ju p�rvald�t savu non�k�anu augst�kos apzi�as vai apzin�t�bas st�vok�os.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 1.6254180602006703; Max. 4.0; Min. 0.0; StDev 1.2096463828818105; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ww2Ik0axXXRM04z4PKMAkA==

9. Man ir izveidojies savs viedoklis par t�d�m t�m�m k� dz�ve, n�ve, �sten�ba un esam�ba.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 2.7391304347826084; Valid 299.0; Max. 4.0; StDev 1.0612961777418264; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fLIz7FgIeA3nckV9L/3D5w==

10. Es apzinos dzi��ku saist�bu starp sevi un citiem cilv�kiem.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 4.0; Min. 0.0; Valid 299.0; Mean 2.8227424749163874; StDev 1.0675276447869892

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0sPUp8oI41OPG+01I+z9hw==

11. Es sp�ju formul�t savas dz�ves m�r�i vai j�gu.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 4.0; Min. 0.0; Mean 2.424749163879598; StDev 1.0508176046357383

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:n39iN5MJmHjuvP0CevzOhg==

12. Es sp�ju br�vi p�rvietoties starp da��diem apzi�as vai apzin�t�bas l�me�iem.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 4.0; Valid 299.0; Mean 1.4013377926421406; StDev 1.1698670045488162

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CQs7oDJVzkQRrXS/hA70VA==

13. Es bie�i aizdom�jos par savas dz�ves notikumu j�gu.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 2.8862876254180607; Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 4.0; StDev 1.0364721062629334

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:skEQivCgcI10NoMHfCFKjA==

14. Es sevi izprotu k� dzi��ku, ne tikai fizisku pat�bu.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Mean 2.8561872909699; Max. 4.0; Min. 0.0; StDev 1.124492508221371

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Tp+gC5Q+DZ6apq45gtig6Q==

15. Es sp�ju saskat�t j�gu pat sav�m neveiksm�m.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 2.9698996655518393; StDev 0.9566599772368811; Max. 4.0; Min. 0.0; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6rVz5gjs2sdhAG54TmFszA==

16. Atrodoties augst�kos apzi�as jeb apzin�t�bas st�vok�os, bie�i daudz skaidr�k saskatu probl�mas b�t�bu un izv�les esam�bu.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 4.0; Mean 2.043478260869566; Valid 299.0; StDev 1.329119886685749;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FVtmn34SQogu5Emol5j+aA==

17. Es bie�i esmu aizdom�jies par saikni starp cilv�kiem un p�r�jo visumu.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 1.2585903784578036; Valid 299.0; Mean 2.5484949832775916; Min. 0.0; Max. 4.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:67RQ4f8jvkTaQ46BaUUFVg==

18. Es �oti skaidri apzinos dz�ves nemateri�los (gar�gos) aspektus.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 4.0; StDev 1.0061649209171515; Mean 2.7525083612040127; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:cAsuhXOs8wAztKfsaAl5Rg==

19. Es sp�ju pie�emt l�mumus saska�� ar savu dz�ves m�r�i.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 2.535117056856188; Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 4.0; StDev 1.0039874710156549

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Rj65ZvMnOx1QyBHTpWwCOw==

20. Es cilv�kos atpaz�stu t�das �pa��bas, kas ir daudz noz�m�g�kas par vi�u �ermeni, person�bu vai emocij�m.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 2.558528428093646; Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 4.0; StDev 1.0518850967379798

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:O8ooyhW9Us1QfxqJYyfSxw==

21. Es esmu daudz dom�jis par to, vai past�v k�da augst�ka vara vai sp�ks (piem�ram, Dievs, diev�ba, dievi���s b�tnes, augst�ka ener�ija u.c.).

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 4.0; Valid 299.0; StDev 1.0203095739406964; Mean 3.150501672240803

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:g/Znw/Iodvp9Jl9AHHCGrg==

22. Dz�ves nemateri�lo aspektu apzin��an�s pal�dz man justies iek��ji l�dzsvarotam.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 2.8193979933110374; Max. 4.0; Valid 299.0; StDev 1.0590731221131706

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Rvki/Xcchmx8qfTUv8ptew==

23. Es sp�ju saskat�t j�gu un noz�mi sav� ikdienas pieredz�.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 4.0; Mean 2.8428093645484953; StDev 0.9152181683898869; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ntGK0sOlw+IDVeGHIGMh8A==

24. Esmu izveidojis savus pa��mienus, k� non�kt augst�kos apzi�as vai apzin�t�bas st�vok�os.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 4.0; StDev 1.3031628774712651; Mean 1.6889632107023418; Valid 299.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZzmKigJsT3ZsAWi2eU03dg==

6Reversed. Man ir gr�ti uztvert jebko citu, k� tikai fizisko un materi�lo.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; StDev 1.2455302681215679; Max. 4.0; Min. 0.0; Mean 2.8294314381270906

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:YlCOZYNiPqxHwIYSUB3UQQ==

I. Critical Existential Thinking

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; StDev 0.8193772903934028; Mean 2.937888198757764; Max. 4.285714285714286; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:eMmAQhryXkqO8tuDDKscXg==

II. Personal Meaning Production

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 4.0; StDev 0.7359651405537208; Valid 299.0; Mean 2.6187290969899664; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:RJShE0lRfxj1bg2ZSFjHqA==

III. Transcendental Awareness

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 1.3566627740587072; Max. 7.0; Min. 0.5; Mean 4.969899665551841; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:gIVsyGPGWd8gHhgs5ZNRdg==

SIS overal indicator

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 2.8109384221772573; Max. 4.0; Valid 299.0; StDev 0.6968788632621731; Min. 0.470588235;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nBI2biece74+C6t2YSKM5g==

1. Man ir bijusi pieredze, kur� izjutu laika un telpas neesam�bu.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 2.0; StDev 1.5391532866049746; Min. -2.0; Valid 299.0; Mean 0.20066889632107027

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:irKpE1fV+WeFwpwt/TVqmg==

2. Man nekad nav bijusi pieredze, kuras pien�c�gai aprakst��anai man tr�ktu valodas iesp�ju.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean -0.15719063545150466; Valid 299.0; StDev 1.5123784993450362; Max. 2.0; Min. -2.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xmb/pYQH4RLQ+RglibPRrw==

3. Man ir bijusi pieredze, kur� izjutu, ka mani sev� ietver kaut kas di��ks par mani pa�u.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 1.4889777068743384; Valid 299.0; Max. 2.0; Min. -2.0; Mean 0.5150501672240798;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:asAYFresT4CRWyaUBZbeXQ==

4. Man ir bijusi pieredze, kur� viss t� k� atk�p�s no mana pr�ta, l�dz apjautu vairs tikai tuk�umu.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.02341137123745833; Valid 299.0; Max. 2.0; Min. -2.0; StDev 1.5466310219717216;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:PqhNQ/Vku/jXzfOKL3i2ug==

5. Es esmu pieredz�jis/-usi p�rpasaul�gu prieku.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 2.0; Min. -2.0; StDev 1.557441673098918; Mean 0.28428093645485003; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bzzeAC8aV3JoI+FRT2ZF7g==

6. Man nekad nav bijusi pieredze, kur� b�tu piedz�vojis/-usi sevis sapl�smi ar visu apk�rt eso�o.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 1.450019524179706; Valid 299.0; Mean -0.47491638795986646; Max. 2.0; Min. -2.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Pdmk6d05UMt78Spc4zS8Dg==

7. Es nekad neesmu pieredz�jis/-usi neizm�rojamu, piln�gu miera st�vokli.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. -2.0; Mean -0.5618729096989967; Max. 2.0; StDev 1.492267936575773; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WS8UisKmq7zSwt8au8iaZQ==

8. Man nekad nav bijusi pieredze, kur� es justu, ka viss, kas man apk�rt, ir t� k� dz�vs.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean -0.4882943143812708; Max. 2.0; Valid 299.0; StDev 1.5246399400007258; Min. -2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:04uV4i+4H/XF1y9V+a8DRA==

9. Man nekad nav bijusi pieredze, kas man b�tu ��itusi sv�ta.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean -0.6755852842809368; StDev 1.4325222658649406; Valid 299.0; Min. -2.0; Max. 2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:J5ZAKYw3FeEeWA2bv2OX3Q==

10. Man nekad nav bijusi pieredze, kur� es justu, ka viss, kas man apk�rt, ir t� k� dz�vs un ar savu apzi�u.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean -0.22742474916387906; Min. -2.0; Max. 2.0; Valid 299.0; StDev 1.56142156561254

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Gkcg5TM+SYvApyoYdYWg7w==

11. Man ir bijusi pieredze, kur� man nepiemita laika un telpas izj�ta.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.5618729096989962; Min. -2.0; Valid 299.0; StDev 1.496758635627021; Max. 2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4S2sFh3iEVju3rBDk5wEqw==

12. Man ir bijusi pieredze, kur� es atsk�rtu sevis un visa eso�� vienot�bu.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 2.0; StDev 1.488842026621321; Mean 0.5250836120401334; Valid 299.0; Min. -2.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:E/y9RdWXT/wghfBhwajotw==

13. Man ir bijusi pieredze, kur� it visu past�vo�o ieraudz�ju t� k� jaun� gaism�.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Mean 0.5317725752508362; Max. 2.0; Min. -2.0; StDev 1.484198833139395;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:iCMo/Oo9tL4e9crEOA5Zfw==

14. Es nekad neesmu pieredz�jis/-usi neko dievi��u.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. -2.0; Valid 299.0; Mean -0.7458193979933107; StDev 1.4432000636257294; Max. 2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dtI6HxdC+dUdG2XxVRdnCA==

15. Man nekad nav bijusi pieredze, kur� neeksist�tu laiks un telpa.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean -0.5117056856187292; StDev 1.5158104462832847; Valid 299.0; Min. -2.0; Max. 2.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:w8mhqNoHnbZpjRSt+24+6g==

16. Man nekad nav bijusi pieredze, ko var�tu d�v�t par saskar�anos ar absol�to paties�bu.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 1.5431294361863372; Max. 2.0; Min. -2.0; Mean -0.2341137123745821; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:w7PQhLxoejMIximjnqEhWw==

17. Man ir bijusi pieredze, kur� man tika atkl�ta absol�t� realit�te.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 1.4580622570914197; Valid 299.0; Max. 2.0; Mean -0.3244147157190628; Min. -2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FjeL3Odkp04nNdU0G5xMaQ==

18. Esmu piedz�vojis/-usi mirkli, kur� izjutu absol�tu visas esam�bas piln�bu.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. -2.0; StDev 1.548538299446132; Valid 299.0; Max. 2.0; Mean 0.03678929765886254

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3EfsP4LWT1nbl7/jGAQxjA==

19. Man ir bijusi pieredze, kur� it visu past�vo�o es izjutu k� da�u no vienota veseluma.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Mean 0.3277591973244154; Min. -2.0; StDev 1.5412445928014205; Max. 2.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mVpP3rCB7Eq6OM5aoZfz6A==

20. Man ir bijusi pieredze, kuru es uztv�ru k� sv�tu.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Mean 0.3478260869565218; StDev 1.5520349133757658; Min. -2.0; Max. 2.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KbPM24s0JyeDtX2Mwo571w==

21. Man nekad nav bijusi pieredze, kuru es neb�tu var�jis/-usi atbilsto�i aprakst�t caur valodu.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. -2.0; StDev 1.5261408743758438; Max. 2.0; Valid 299.0; Mean -0.31103678929765816;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:BIY4D4PsREq8VwCX08chHQ==

22. Man ir bijusi pieredze, kas man� izrais�ja godbij�bu pret augst�ku sp�ku.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; StDev 1.3330153077810707; Min. -2.0; Max. 2.0; Mean 0.9297658862876252

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bwzcJ7sPHv9Ndnf5O+/hiA==

23. Man ir bijusi pieredze, kuru nav iesp�jams nodot otram v�rdiski.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 1.5122894468513264; Max. 2.0; Min. -2.0; Valid 299.0; Mean 0.36789297658862924

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KfJr1IKweNnF4XkzmpzBOQ==

24. Man nekad nav bijusi pieredze, kur� es izjustu, ka es pats sapl�stu ar kaut ko liel�ku, augst�ku par sevi pa�u.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean -0.5351170568561876; Valid 299.0; StDev 1.4908909895185303; Min. -2.0; Max. 2.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MRt0oc1NcnDg4/5fZXxDVg==

25. Man nekad nav bijusi t�da pieredze, p�c kuras man� saglab�tos br�numa saj�ta.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 2.0; Mean -0.9531772575250834; Min. -2.0; StDev 1.2814427711984986; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:G7AIl19R/dED0cW0KHJITw==

26. Man nekad nav bijusi pieredze, kur� man tiktu atkl�ti realit�tes dzi��kie aspekti.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean -0.37123745819397946; Max. 2.0; Valid 299.0; Min. -2.0; StDev 1.4743815016989024

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:PAnTAw00l0R8JLAS3TmI3A==

27. Man nekad nav bijusi pieredze, kur� laikam, telpai un att�lumam nav noz�mes.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 2.0; StDev 1.4803600779405082; Valid 299.0; Min. -2.0; Mean -0.575250836120402;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:z32kpt5RT1Rhs1TGMgtjOQ==

28. Man nekad nav bijusi pieredze, kur� es b�tu apzin�jies/-usies visa past�vo�� vienot�bu.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. -2.0; Valid 299.0; Max. 2.0; StDev 1.4950105190786955; Mean -0.4515050167224084;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2Xk+SjMznlBwQFt7jg6oog==

29. Man ir bijusi pieredze, kur� man ��ita, ka vis�m liet�m piem�t dz�v�ba un apzi�a.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 2.0; StDev 1.5128459389353572; Mean 0.05685618729097034; Min. -2.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qZClum0IyoO6/JO/kDWAYg==

30. Man nekad nav bijusi pieredze, kad b�tu apzin�jies/-usies visu eso�o k� vienotu veselumu.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 2.0; Min. -2.0; StDev 1.490499493791753; Mean -0.4046822742474917; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mtyQUKxkK1WktaA0heN6mg==

31. Man ir bijusi pieredze, kur� izjutu, ka nekas nekad nav t� pa �stam miris.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. -2.0; Max. 2.0; Valid 299.0; StDev 1.5410115563846234; Mean 0.1204013377926418;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0rnjgS7JVwFpoSoOdXoBUg==

32. Man ir bijusi t�da pieredze, ko nav iesp�jams otram nodot izst�stot.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.4046822742474917; StDev 1.526096750317306; Min. -2.0; Max. 2.0; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:c3CUPVLHEZKYpOVJv3wuxA==

M2Reversed

f48 Location:

Summary Statistics: Min. -2.0; Mean 0.15719063545150466; StDev 1.5123784993450362; Valid 299.0; Max. 2.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:cFKEjj9hys1V3nbx+8n6mQ==

M6Reversed

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.47491638795986646; StDev 1.450019524179706; Min. -2.0; Valid 299.0; Max. 2.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:S7/yiaFiyZSlM1UmbHB4ag==

M7Reversed

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.5618729096989967; StDev 1.492267936575773; Valid 299.0; Min. -2.0; Max. 2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CqQMghGtyEvkpBaB6Hd+hg==

M8Reversed

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Mean 0.4882943143812708; StDev 1.5246399400007258; Max. 2.0; Min. -2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Y/GU2VFgY62zblepaXmxpA==

M9Reversed

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 2.0; Min. -2.0; Mean 0.6755852842809368; StDev 1.4325222658649406;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1BL8uDUhb8f+S7HTbmilFQ==

M10Reversed

f48 Location:

Summary Statistics: Min. -2.0; Valid 299.0; Mean 0.22742474916387906; StDev 1.56142156561254; Max. 2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0rP69+r18rC3/xr7gE2lxg==

M14Reversed

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.7458193979933107; Max. 2.0; StDev 1.4432000636257294; Min. -2.0; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zPw73S0pFIEi5fA3NtRlDA==

M15Reversed

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 1.5158104462832847; Min. -2.0; Mean 0.5117056856187292; Valid 299.0; Max. 2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:BSZVYeGAhudSVdY0m9vYmQ==

M16Reversed

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 1.5431294361863372; Mean 0.2341137123745821; Min. -2.0; Valid 299.0; Max. 2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6nLUS3PxcFku28iRxwMCiQ==

M21Reversed

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; StDev 1.5261408743758438; Min. -2.0; Mean 0.31103678929765816; Max. 2.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8KAxOXNKCHTz5zPQW+OIew==

M24Reversed

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 1.4908909895185303; Valid 299.0; Min. -2.0; Mean 0.5351170568561876; Max. 2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sLiDsp2ebKpVaYcGBsOzxA==

M25Reversed

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.9531772575250834; StDev 1.2814427711984986; Max. 2.0; Min. -2.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:t663xTpMdXANBL9jJLJ11g==

M26Reversed

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.37123745819397946; Max. 2.0; StDev 1.4743815016989024; Min. -2.0; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:alugyT6jgBYxxXSsDd0EIw==

M27Reversed

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Mean 0.575250836120402; StDev 1.4803600779405082; Min. -2.0; Max. 2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:h83k8sbRFZf9qNSzKNnfBQ==

M28Reversed

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 1.4950105190786955; Mean 0.4515050167224084; Min. -2.0; Valid 299.0; Max. 2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/JrqypCCET+48m91in/0Gw==

M30Reversed

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 2.0; Min. -2.0; StDev 1.490499493791753; Valid 299.0; Mean 0.4046822742474917;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vnMGDuUPMBqRtlTRB54uIA==

Introvertive

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 2.0; Valid 299.0; StDev 0.9701572158450732; Mean 0.38656633221850606; Min. -2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6Ba+DpSHrmGJoNbM5pZvwA==

Ekstrovertive

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; StDev 1.1028685997341219; Mean 0.3252508361204012; Max. 2.0; Min. -2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6xvRb7R76U6GxMR9pOTtFQ==

Interpretation

f48 Location:

Summary Statistics: Min. -1.9166666666666667; Max. 2.0; StDev 0.9528870395173209; Valid 299.0; Mean 0.4456521739130435

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:AP68pjR+n9A1i144UbrvrA==

MScale overal indicator

f48 Location:

Summary Statistics: Min. -1.90625; StDev 0.9307580589859229; Valid 299.0; Max. 2.0; Mean 0.3933946488294313;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:I0NHTGSZJXvuFyA9OkT9kA==

1. P�d�j� laik� es nogurstu �tr�k nek� parasti.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 1.7692307692307685; Max. 3.0; StDev 1.1098656474058877; Valid 299.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:EAhxPAq7TCJ1djFQuTKzaA==

2. Es bie�i kaut ko saku vai r�kojos mirk�a iespaid�.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 3.0; Valid 299.0; Mean 1.819397993311037; StDev 0.8790009040905092

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GFMJbcBOnG8kznxbJRBoeg==

3. Es bie�i upur�ju savas intereses vai vajadz�bas, lai nerad�tu ne�rt�bas citiem cilv�kiem.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 1.8327759197324416; Valid 299.0; Max. 3.0; Min. 0.0; StDev 0.9298170347309823;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zbL0B5iYsccgxU20C09tYQ==

4. Man pat�k risk�t.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.8874257209628765; Mean 1.2541806020066888; Valid 299.0; Min. 0.0; Max. 3.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pwJsmyEVDXYn7m35+ZBSQg==

5. Man ir rakstur�gi pie�emt sasteigtus l�mumus.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.9414761867191009; Valid 299.0; Mean 1.2374581939799332; Min. 0.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bnzYf+3qXPbOWdnesYYSJg==

6. Man gr�t�bas sag�d� t�da darba veik�ana, kur� ir nepiecie�ama uzman�bas koncentr��ana.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.9498327759197323; Min. 0.0; StDev 0.923677163376689; Valid 299.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+6IK2MRX6r7yQXQb7KbfQA==

7. Es ticu spokiem, nobur�anai, ma�ijai un taml�dz�g�m par�d�b�m.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 1.3344481605351168; Max. 3.0; Valid 299.0; StDev 1.0142527648280633

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CRgdPF17KwG9x6+K68pV3g==

8. Man ��iet, ka daudz�s situ�cij�s es nervoz�ju daudz vair�k nek� citi cilv�ki.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; StDev 1.096405696892535; Mean 1.5418060200668897; Valid 299.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:znUygusRb1yrfqI/mOFf5A==

9. Es bie�i nepabeidzu ies�kto darbu.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Min. 0.0; StDev 0.9134506254154835; Mean 1.1337792642140467; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x53soMNkZMmiYDRXhDpHRA==

10. Man ir gr�ti kontrol�t savas emocijas.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.9477849621817955; Max. 3.0; Valid 299.0; Mean 1.3076923076923077;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:W4NlqXCtzj/ysjj7imK8IQ==

11. Prasme ticami melot ir viens no maniem talantiem.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 3.0; Mean 0.9732441471571909; Min. 0.0; StDev 1.0129794468078936

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0rJ1OFY3lqAQuUeFcBezVA==

12. Gad�s, ka es nedaudz patenkoju.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 1.5451505016722407; Max. 3.0; Min. 0.0; StDev 0.8236041032461973; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NoBE2n+OO1xkecokqOcBiQ==

13. Es bie�i glaimoju citiem cilv�kiem, lai sasniegtu savus m�r�us.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 3.0; StDev 0.8051371501931108; Mean 0.6789297658862874; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KhWOpIzOCbe9/cXnf6MLRQ==

14. Man bie�i ��iet, ka cilv�kiem ir net�ri nodomi, ka vi�i grib mani apm�n�t vai izmantot.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.9866220735785958; StDev 0.8784261557209846; Max. 3.0; Min. 0.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:q5katGqry8OznICCIRkYgQ==

15. Es j�tos nedro�i, ja man ir j�pie�em k�ds nopietns l�mums.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 1.0281224425004707; Valid 299.0; Mean 1.6120401337792645; Min. 0.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:q+sGquamVLvYH/WRMt9q4g==

16. Es gandr�z nep�rtraukti par kaut ko uztraucos.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 1.3210702341137126; Max. 3.0; Min. 0.0; StDev 1.0793629390112567; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:A3AAdImtghjNWcTxfxbjwQ==

17. Man m�dz b�t p�k��as, sp�c�gas sirdsklauves.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.9213900473267002; Min. 0.0; Valid 299.0; Mean 0.8996655518394647; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UVxPtXEpmQccunwLjERGkw==

18. Manas emocijas bie�i sv�rst�s no vienas gal�j�bas l�dz citai.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; StDev 0.9929042769972276; Min. 0.0; Max. 3.0; Mean 1.1036789297658864

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Q7Ffef/0xeiBtC4/nSfang==

19. Man ir gr�ti savald�ties, ja esmu dusm�gs.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.9457697833203937; Min. 0.0; Max. 3.0; Mean 1.334448160535117; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZjZHObYxdoC5UJHteyV1Wg==

20. Es bie�i izj�tu smaguma vai s�pju saj�tu skaust�.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Mean 0.9431438127090302; Valid 299.0; Min. 0.0; StDev 0.915990395922903

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3zQTWwEtffU2PcgYAH/3ww==

21. P�d�j� laik� es liel�ko dienas da�u j�tos miegains.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Mean 1.220735785953177; StDev 0.9990455816688159; Valid 299.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:JTkBk2R2Is8+f0L20/2CfA==

22. Es izj�tu past�v�gas raizes par savu vesel�bu.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 1.0033444816053512; StDev 0.9394355286435765; Valid 299.0; Max. 3.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qJJWli4I2gb0qI231Mnegg==

23. Es esmu �oti pedantisks un akur�ts cilv�ks.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 1.160535117056856; Valid 299.0; Min. 0.0; Max. 3.0; StDev 0.9164681154565933

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:A3SFqPT6qkctXvIxRhusOA==

24. Cilv�ki bie�i nesaprot manu vajadz�bu �emt v�r� katru s�kumu.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Min. 0.0; Mean 1.2073578595317727; Max. 3.0; StDev 1.011915276033142;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FpYYL2TGzcKjScWdXSwElQ==

25. Man ir rakstur�gi neatlaid�gi turpin�t ies�kto, pat ja es redzu, ka no t� nekas labs nesan�ks.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Mean 0.9866220735785954; StDev 0.8232088310453939; Max. 3.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:w9lYJ4tOsSs2GUFiIKvAAQ==

26. Es parasti esmu kluss un nerun�gs.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.9395788773174305; Min. 0.0; Mean 1.2307692307692308; Max. 3.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xXj0wq2YDJqyJvXraHRlMA==

27. Man� pag�tn� ir bijis k�ds �ausm�gs notikums, kas regul�ri ielau�as man�s dom�s vai sap�os.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Mean 1.1471571906354516; Min. 0.0; StDev 1.0483689530815827; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:P/k/sWFIi0ndQSJ6o4VzuA==

28. Es gu�u �oti nemier�gi.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Valid 299.0; Min. 0.0; Mean 1.0301003344481603; StDev 0.9705894856378582

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:oJSd5JAm8LFkdGm7OP557w==

29. Man pat�k vad�t citus cilv�kus.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.8760977715617453; Valid 299.0; Max. 3.0; Mean 1.508361204013378;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:M1VTA4J5/TuF/XAxODdjgw==

30. Es varu atrast pareizo pieeju gandr�z jebkuram cilv�kam, lai pan�ktu no vi�a to, kas man ir vajadz�gs.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; StDev 0.8749697372090214; Mean 1.5451505016722407; Min. 0.0; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:v5LjI3PzQqumHZQysLriJg==

31. Esmu p�rliecin�ts, ka citi cilv�ki apskau� manas sp�jas.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; StDev 0.7863079379508688; Min. 0.0; Mean 0.9498327759197324; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pvBjbeq4LGxRCdXTixeqxQ==

32. Ir reizes, kad es lielos.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 299.0; StDev 0.8102505950634936; Max. 3.0; Mean 1.3979933110367895

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:AuJbE+9GEua4WXvn/Y1mTQ==

33. Es uztraucos par to, ko citi cilv�ki par mani dom�.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 3.0; StDev 0.9045735115855555; Mean 1.555183946488294; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:u6Ow5A3xuDxfjz6Sba+aFw==

34. Atrodoties uzman�bas centr�, es izj�tu sp�c�gu trauksmi.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; StDev 0.997392843877061; Valid 299.0; Mean 1.468227424749164; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HO7LGrym+U7ZPZt5tktp/Q==

35. Da�reiz man ��iet, ka citi cilv�ki var nolas�t vai dzird�t manas domas.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.7458193979933112; Valid 299.0; Max. 3.0; StDev 0.836825004453638

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rqAy+Vp8SMztxOlches46g==

36. Reiz�m es varu dzird�t citu cilv�ku domas.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.966591959263229; Valid 299.0; Mean 0.8762541806020065; Max. 3.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ge8tGdqkMocEGJOPuLmB5w==

37. Man ir bailes run�t publiski.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 1.364548494983277; Max. 3.0; Min. 0.0; StDev 1.063841674094257; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:JaBSyqtLpc3iFDVGzMUOzg==

38. Man pat�k izaicin�t likteni.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.8545418336251114; Min. 0.0; Mean 0.7658862876254181; Max. 3.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nGWVKP8NKB5EjxQPmzSuJw==

39. Nesen� pag�tn� es esmu piedz�vojis sp�c�gas bailes, �ausmas vai bezpal�dz�bas izj�tu.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 1.2274247491638792; Max. 3.0; StDev 1.1506273705367778; Valid 299.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HFbbj5VGUNj/fjZMJEVQhQ==

40. Kad esmu samulsis vai uztraucies, es stipri sv�stu vai man ir drebu�i.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Valid 299.0; Min. 0.0; Mean 1.1304347826086958; StDev 0.9998540891507522

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:92pigbsm31O12367yW+FKw==

41. Situ�cij�s, kur�s liel�k� da�a cilv�ku izj�t sp�c�gas emocijas, es gandr�z neko nej�tu.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.765886287625418; Valid 299.0; Max. 3.0; StDev 0.8265965640163014

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ApkNVIJYHqkPhanodi6g5Q==

42. Da�as soci�l�s situ�cijas (darbs grup�, saruna ar autorit�ti, ��ana publisk� viet� u.tml.) man izraisa tik sp�c�gu trauksmi, ka es cen�os no t�m izvair�ties.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Min. 0.0; Mean 0.6722408026755855; StDev 0.8934504389085774; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:RvJ9MS0ADKy4A1p2+IzyaQ==

43. Reiz�m man ��iet, ka objekti man apk�rt izskat�s kaut k� d�vaini � cit�di nek� parasti.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.7166684110289434; Max. 3.0; Mean 0.42474916387959866; Min. 0.0; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:C1n9Z1/aBjZa9xvy/xtY0Q==

44. Man ir aizdomas, ka k�ds kait� manai reput�cijai.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.4247491638795989; StDev 0.692861143654978; Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:BO3y8mnX8lViyp79ERLvkw==

45. Es p�r�k bie�i uztraucos pat s�kumu d��.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 1.0422060024006399; Mean 1.2474916387959876; Max. 3.0; Valid 299.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KgmfotJSTGyij76ye2/peA==

46. Es izvairos no aktivit�t�m, viet�m vai cilv�kiem, kas var�tu man atsaukt atmi�� k�du s�p�gu notikumu no manas pag�tnes.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.9856663923846691; Max. 3.0; Mean 1.0401337792642142; Valid 299.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ksV2iDoQT6OxSBj2yMd8/g==

47. Da�k�rt bez k�da pamatota iemesla mani p�r�em p�k��as bailes.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; StDev 0.9386467196181743; Mean 0.7959866220735785; Min. 0.0; Max. 3.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T9R6492pKRgwrPYBsFTtRg==

48. Ir bijusi situ�cija, kad jutu, ka sajuk�u pr�t�.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 1.1003344481605355; Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 3.0; StDev 1.050710795775736

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:L8kBrqQKUIHOFuwF6XZGQg==

49. Es nekad neatlieku uz r�tdienu to, ko vajadz�tu izdar�t �odien.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; StDev 0.8122289278857724; Mean 0.9632107023411374; Min. 0.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mQqSn5wAtrNqciGLD3Wb+Q==

50. P�d�j� laik� man ir gr�ti aizmigt.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 1.008204096395554; Max. 3.0; Mean 0.9163879598662208; Valid 299.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Wiv4H6hXERoeb3V/Z5z0BQ==

51. Es lietoju alkoholu, lai atbr�votos no stresa.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.7591973244147157; Valid 299.0; Max. 3.0; StDev 0.9530280377817767

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3i0zrGnUBWW/lXRCAyd+VQ==

52. Es esmu �oti sabiedrisks cilv�ks.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 1.3779264214046822; Valid 299.0; Max. 3.0; StDev 0.8790902756195345; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:cDcy6GQL0Zl8HfXo4Q2Hzg==

53. Es mier�gi var�tu k�du savaldzin�t vai pavedin�t, ja tas pal�dz�tu sasniegt manus m�r�us.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.7424749163879599; Min. 0.0; Max. 3.0; StDev 0.9361684164181678; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:a1l1dXW6yIRFe6v+BhYs7A==

54. Man ir gr�ti veidot ilgsto�as un stabilas attiec�bas ar vienu partneri.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.6688963210702342; Valid 299.0; Max. 3.0; StDev 0.919988210797594; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pjlO5+dERmqjBw1Kd+umEQ==

55. Man ner�p citu cilv�ku j�tas.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; StDev 0.6956900508195255; Valid 299.0; Mean 0.4581939799331104; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hB93gM9QeEPIDzK7wuTRDA==

56. Es bie�i kliedzu vai lam�jos uz citiem cilv�kiem.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.7366843743949804; Valid 299.0; Min. 0.0; Mean 0.5585284280936456; Max. 3.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HZXlzbtKE72kjBuqzwN12g==

57. Es parasti turos savrup no citiem.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Mean 1.1872909698996656; StDev 0.89275928816005; Max. 3.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:IpXowEWYmKZ6n6tzZsc13g==

58. Pieredze r�da, ka pat draugiem nevar uztic�ties.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 1.1839464882943147; StDev 0.9498903913168875; Min. 0.0; Max. 3.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Nnnik9wxznNic+8rPd3ttA==

59. Man pat�k komand�t un izr�kot citus.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.9588629698125694; Valid 299.0; Max. 3.0; Mean 1.2240802675585283; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:oCteEVqww6Tc0+SPL+Khww==

60. Es esmu savald�gs cilv�ks, kas labi prot kontrol�t savas emocijas.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 1.6220735785953178; Min. 0.0; Valid 299.0; StDev 0.8480026164588437; Max. 3.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:N9fCvrxNO0AQuojylnSGDw==

61. Es j�tu, ka k�ds �r�js vai iek��js sp�ks ieliek domas man� pr�t�.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.8929765886287625; StDev 0.9206345397745553; Valid 299.0; Min. 0.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HYf+3h7qUy/Cc1YMI/ISlw==

62. P�d�j� laik� mans dom��anas temps ir k�uvis iev�rojami l�n�ks.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.9180220434052531; Min. 0.0; Max. 3.0; Valid 299.0; Mean 0.9464882943143813

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FdXmax1F4qgH95is4vxvVA==

63. Es esmu �oti neapmierin�ts ar sevi.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.9457816498680736; Max. 3.0; Valid 299.0; Mean 0.9096989966555187; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3syGKYabNX52MOXiM4TVbQ==

64. Es visu laiku esmu saspringts, man ir gr�ti atsl�bin�ties.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Valid 299.0; Min. 0.0; Mean 1.0602006688963208; StDev 0.9778012382945176

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:d7Njr2uEcRfYmpQFOPwhBg==

65. Man ir da�as moko�as domas, no kur�m es nevaru atbr�voties.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; StDev 1.026724230287017; Max. 3.0; Mean 1.2374581939799334; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:il9wVXJ1HnVXakcBgY8jZQ==

66. Es esmu p�rliecin�ts, ka k�ds mani cen�as nogalin�t.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.1885596920578954; Valid 299.0; Max. 1.0; Mean 0.03678929765886285;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:cqr061zKiQ/m3DkDgWPReQ==

67. Mani bie�i p�r�em izmisums.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Mean 0.6722408026755855; Min. 0.0; StDev 0.8471816653081271; Max. 3.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4Y+p97O2OtOChT8Os7ixhg==

68. Da�reiz man gribas aizmigt un nepamosties.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Min. 0.0; Max. 3.0; StDev 0.8745976798841691; Mean 0.5518394648829429

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Sg6oh6SUVghpqs1TkkXdJw==

69. Reiz�m man uzn�k sp�c�ga v�l��an�s lietot alkoholu.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 3.0; StDev 0.9316980857435312; Mean 0.745819397993311; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HEXv5UT/2eYCjgG85sUqjg==

70. Es esmu p�r�ks par citiem.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.6890277677009617; Mean 0.4347826086956521; Min. 0.0; Max. 3.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:cx79ZsvTpp1CWLEouuWPrQ==

71. P�c savas b�t�bas es esmu vadonis.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.859531772575251; StDev 0.9161129118595062; Max. 3.0; Valid 299.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:oGIidWt270BcoYwqQNY5Ow==

72. Es nekad nep�rk�pju noteikumus.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.8260804589162387; Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 3.0; Mean 1.1103678929765886

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7oV/moxSM9Uw/N1Ad35p2Q==

73. Es m�dzu �tri sadusmoties pat par niekiem.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; StDev 0.9213900473266992; Mean 1.1003344481605355; Min. 0.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:u4rUHq5u1mboMTCKBXe4CA==

74. P�d�j� laik� es nesp�ju izjust prieku.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.9417503238228129; Max. 3.0; Valid 299.0; Mean 0.8394648829431437

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Hwblk3Nabvz6NZ6KyVTOlw==

75. Da�k�rt es j�tu, ka esmu tuvu nervu sabrukumam.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.9727147823080475; Mean 0.7993311036789292; Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 3.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:t7xzcpYAVu11ofQXi+ZEXQ==

76. Es cen�os pan�kt, lai citi cilv�ki apbr�no to, ko es daru.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.921109850697224; Min. 0.0; Mean 1.0234113712374584; Max. 3.0; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:J2shYnmJNQ+SFrWatyy3cA==

77. Da�reiz es t� iestr�gstu deta��s, ka nevaru pabeigt darbu laik�.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 1.133779264214046; Max. 3.0; Valid 299.0; StDev 0.9875888022792564

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:R/MXiLSM7U36LxVq0BxVcA==

78. Man vairs nav sp�ka, lai tiktu gal� ar visiem darbiem.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 1.0495244874678333; Max. 3.0; Mean 1.1806020066889626; Valid 299.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:RaZaza/KECQRQ3k/R2TnRA==

79. P�d�j� laik� es j�tu nogurumu bez �pa�a iemesla.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Mean 1.217391304347826; StDev 1.0279150155791041; Valid 299.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:RMqtZau/noJOA6ZHgC3BDQ==

80. Mans vesel�bas st�voklis ir slikt�ks nek� liel�kajai da�ai cilv�ku.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Min. 0.0; StDev 0.815414557198991; Mean 0.5451505016722407; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:RGz81f38wku4q1NTVJX+Xw==

81. Es j�tos slikti, ja citi cilv�ki man nepiev�r� uzman�bu.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; StDev 0.8405317848831461; Mean 0.7725752508361209; Min. 0.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9hld79RFCnO2+V7rFOpcMw==

82. P�d�j� laik� man viss ir k�uvis vienaldz�gs.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.9042881043124469; Min. 0.0; Mean 0.7090301003344478; Valid 299.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zjvoKBJ8eAebi4Flv5MHqw==

83. Citi cilv�ki man bie�i saka, ka es esmu bezatbild�gs.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.5296954935480999; Valid 299.0; Min. 0.0; Mean 0.23411371237458187; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kJ8aBDi5BbtY+CqBKN86eg==

84. Liel�k� da�a cilv�ku ir p�r�k nenoz�m�gi, lai peln�tu manu uzman�bu.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.7159320084051426; Min. 0.0; Mean 0.49498327759197325; Max. 3.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/GfooT8lUiiXzNcXjBJuNQ==

85. Es bie�i izsaku dz�l�gas piez�mes citiem cilv�kiem.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Min. 0.0; Max. 3.0; Mean 0.7357859531772577; StDev 0.8672394881860104

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+UiIX1lVwxqYI/Fx6VO9tQ==

86. Man ir da�i ieradumi, kurus citi cilv�ki uzskata par d�vainiem vai ekscentriskiem.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.9731069920721952; Mean 1.096989966555184; Valid 299.0; Min. 0.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:r9/V78LZDUn+lEe+arE5tQ==

87. Sal�dzin�jum� ar citiem cilv�kiem es daudz mier�g�k rea��ju uz da��d�m emocion�l�m situ�cij�m.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; StDev 0.932889862373887; Mean 1.568561872909699; Min. 0.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4cwR6nPTNc2BvwD/tpn9tg==

88. Da�reiz es sp�ju ietekm�t citus cilv�kus tikai ar savu domu sp�ku.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.8327759197324416; Valid 299.0; StDev 0.9441426564136424; Max. 3.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OzyX4lK0yv1qvQ50mopY0Q==

89. Es bie�i esmu nesaudz�gs pret citiem cilv�kiem.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.7892976588628765; Min. 0.0; Valid 299.0; StDev 0.7979120246125783; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ASvcCvQa60qNLQV0/p1nzA==

90. Es reti izj�tu sp�c�gas emocijas.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.8294314381270903; Valid 299.0; Max. 3.0; StDev 0.7991207486698323; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2GidO5kFmoQyILGYv0Fzkg==

91. Es tiecos p�c as�m izj�t�m.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; StDev 0.8083229596195468; Min. 0.0; Max. 3.0; Mean 0.642140468227425

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UGtD5HMf64S10bNCOMUB8Q==

92. Es esmu lietojis recep�u medikamentus, lai apreibin�tos.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Min. 0.0; Valid 299.0; StDev 0.3252520118021441; Mean 0.07023411371237458

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ahJ/fEGrHFzSKZiDZs4Zaw==

93. Da�reiz mani p�r�em neizskaidrojama trauksmes vai nemiera izj�ta.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; StDev 1.010949903680031; Mean 1.0903010033444815; Valid 299.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Hs58/ATrWS+3rmGxnWWILQ==

94. Da�reiz man ��iet, ka sirds ir apst�jusies un es t�l�t nomir�u.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.3311036789297659; Valid 299.0; StDev 0.7004809847668807; Max. 3.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/IXYv2RIBLFE3/CaQHj0Vg==

95. Es sp�ju sazin�ties ar garu pasauli.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Min. 0.0; Max. 3.0; Mean 0.4013377926421405; StDev 0.6899067753454747

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:e6ihQnZKyHhl6haAuO+C6A==

96. Man ir iek��ja nepiecie�am�ba visu uztur�t ide�l� k�rt�b�.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.9139296725117859; Max. 3.0; Mean 1.0836120401337792; Min. 0.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0UVAArFMsvDHPz7jyvYV2g==

97. Es izj�tu lielu vajadz�bu p�c citu cilv�ku m�lest�bas vai r�p�m.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 299.0; StDev 0.9033443781418105; Mean 1.6789297658862874; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yQYGDOl5BU5O72wEy0WwLw==

98. Pie�emot svar�gus l�mumus, es liel�koties balstos uz citu cilv�ku ieteikumiem, nevis uz savu person�go viedokli.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.9799331103678927; Valid 299.0; StDev 0.7855225223344359; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:BdK4AhkPaou4NEwa6c7eSw==

99. Man ir bijusi izj�ta, ka es �sti nezinu, kas esmu.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 3.0; Valid 299.0; Mean 1.2943143812709033; StDev 1.1053565953330056

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T57WSxq0Pp5mwcpWrIAUZA==

100. Da�reiz man gribas sevi savainot vai k� cit�di nodar�t sev p�ri (bez m�r�a laup�t sev dz�v�bu).

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.2474916387959865; Min. 0.0; Valid 299.0; StDev 0.6494334617484564; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yLUuODiG4Hx006CQvvB8Tg==

101. Man ir rakstur�gi st�rgalv�gi turpin�t ies�kto, pat p�c vair�kk�rt�giem neveiksm�giem m��in�jumiem.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 3.0; Valid 299.0; StDev 0.868765204028739; Mean 0.9397993311036792

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UaXgWRF+PzlpgLrfMfdF4w==

102. Es esmu dzimis l�deris.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.9316378545614198; Mean 1.1337792642140463; Valid 299.0; Min. 0.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:w4kHZlft8ae/7YTKc8ppgQ==

103. Es parasti r�kojos �tri, nedom�jot par sek�m.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.8570990325179313; Mean 0.9832775919732443; Valid 299.0; Max. 3.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sw3lrs6M9VccaD4nIbw2AQ==

104. Reiz�m man gribas sevi nogalin�t.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Valid 299.0; Min. 0.0; StDev 0.6249868127270312; Mean 0.28093645484949836

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rda9aXjtmWjgp3apa/gmsw==

105. Stresa situ�cij�s es saglab�ju v�su pr�tu.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 3.0; Mean 1.6187290969899668; StDev 0.8325087762942228; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yAt/DNrKHWI0L0xxDsi2Wg==

106. �ad tad man san�k samelot.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Min. 0.0; StDev 0.8356036651542311; Max. 3.0; Mean 1.6889632107023411;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jE1/WDcJnuPnMOnDTBEd8Q==

107. Es dzirdu balsis sarun�jamies ar mani, kad l�dz�s neviena nav.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 2.0; Mean 0.1538461538461538; Valid 299.0; Min. 0.0; StDev 0.42141928985592825;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rcJFF8+Z4CVbqtszd97KWw==

108. Man ir bail no kritikas.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Valid 299.0; Mean 1.5351170568561876; StDev 0.9383357946028281; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9qihnoBi8cEI5gJGLmNVAA==

109. Bie�i es nesp�ju pabeigt darbu, jo man visu laiku ��iet, ka v�l vajadz�tu kaut ko uzlabot.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 1.0903010033444815; Valid 299.0; Max. 3.0; StDev 0.9169578256710573; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5XpsMUPRHeKAL7Bcrxnzug==

110. Bie�i es ilgi nevaru pie�emt l�mumu vai ilgi �aubos par pie�emt� l�muma pareiz�bu.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 1.5250836120401334; Max. 3.0; Min. 0.0; Valid 299.0; StDev 0.9457816498680747

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HtXrEjytvjcrl9f+s7PxZw==

111. P�d�j� laik� man bie�i s�p sirds apvid�.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.7739646932013082; Valid 299.0; Mean 0.5284280936454849; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:TLwaGX0NFNc0gqrV5LOu6A==

112. Es bie�i �aujos pa�p�rmetumiem.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 1.4882943143812708; Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 3.0; StDev 0.9842876859225874

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ki8UU9/Knq3JzsYt+Di53g==

113. No n�kotnes es neko labu nesagaidu.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.5819397993311036; StDev 0.7524957912352759; Valid 299.0; Min. 0.0; Max. 3.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZLikThfyzFbKB+KuD9bd/A==

114. Es lietoju alkoholu, lai nedom�tu par probl�m�m.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; StDev 0.7201209747754879; Valid 299.0; Min. 0.0; Mean 0.38127090301003336

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:oaIt82zIZKztitoKC8kztw==

115. Man ir zudusi interese par dz�vi.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.7028642056793974; Mean 0.3913043478260869; Max. 3.0; Min. 0.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZOu9lSQm/Vhir5HtpuSbMw==

116. P�d�j� laik� es arvien bie��k dom�ju, ka nav v�rts turpin�t dz�vot.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 3.0; Valid 299.0; StDev 0.5516365957008421; Mean 0.254180602006689;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:oWbPG1MB6c7HTDLom3S8Jg==

117. Man ir draugi, ar kuriem varu aprun�ties par sav�m probl�m�m vai p�rdz�vojumiem.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Mean 2.0234113712374584; Valid 299.0; StDev 0.946268050196812; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:418x4vaGK+LQWP4zDLefUQ==

118. P�d�j� laik� es esmu dz�ris vair�kas dienas p�c k�rtas.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.7489976692042739; Max. 3.0; Valid 299.0; Min. 0.0; Mean 0.3210702341137125

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:13NNOhvgWrLSyerICbYNHw==

119. P�d�j� laik� es slikti gu�u.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.8862876254180603; Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 3.0; StDev 1.020155566607984;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3WE43w2QaZwX7GKNj8kniA==

120. Man ir fizisk�s vesel�bas probl�mas bez zin�ma medic�niska c�lo�a.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.8514630573677282; Min. 0.0; Max. 3.0; Valid 299.0; Mean 0.548494983277592

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:RsRRUvTcPlVt+tNo7RnqTQ==

121. ��iet, ka man� �ermen� darbojas k�ds sve�s sp�ks.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Mean 0.1438127090301003; Max. 3.0; StDev 0.4442626555161487; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wd9E8JGM0xCPpyeceFko7w==

122. P�d�j� laik� es run�ju un kustos daudz l�n�k nek� parasti.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Mean 0.4715719063545146; StDev 0.7429949397878695; Valid 299.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:V0qkb8HcrxsVGsbTWnUhsg==

123. Man ir vesel�bas probl�mas narkotiku lieto�anas d��.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Mean 0.026755852842809378; Min. 0.0; Max. 2.0; StDev 0.19887226666172583;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vll1zS5ikF/9ejr7ccIXRA==

124. Es da�reiz piedz�voju atmi�u uzplaiksn�jumus par k�du �ausm�gu notikumu sav� dz�v�.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Mean 0.7625418060200668; StDev 0.9450337663571141; Min. 0.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6qrGuVhyBRFe5frzTE18TQ==

125. Da�as atmi�as mani tik �oti uztrauc, ka man ir gr�ti par t�m run�t.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 1.0377490433255407; Max. 3.0; Min. 0.0; Valid 299.0; Mean 0.8461538461538459

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Hl8Nm8iyEF8qxo9BUq+MEg==

126. P�d�j� laik� es izj�tu iek��ju tuk�umu.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.9693051238210292; Valid 299.0; Min. 0.0; Max. 3.0; Mean 0.7759197324414717

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5NX305W+cXJ8H7DDHPG1nQ==

127. Man bie�i viss ��iet bezj�dz�gs.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.7792642140468229; StDev 0.9258252950403468; Valid 299.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7Wp7rd0ZesimyXc7hZoqQg==

128. Sevis ievaino�ana vai s�pju nodar��ana sev man sniedz atvieglojumu.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; StDev 0.3192969988898004; Mean 0.07357859531772572; Min. 0.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wYLGA+k4CQ65fLztAsUEyg==

129. Citiem cilv�kiem mana uzved�ba bie�i ��iet d�vaina.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.8867045605307601; Mean 0.785953177257525; Max. 3.0; Valid 299.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OcOnHD8APK0aY3UaU74m/Q==

130. Man ir pazi�as, kuri man nepat�k.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Min. 0.0; Valid 299.0; StDev 0.9510003664203338; Mean 1.8127090301003344

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:c/gzlh4frna7zA17xIpHxg==

131. Es bie�i meloju vai m�nos.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.7299196213200619; Min. 0.0; Mean 0.6153846153846156; Valid 299.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xFM7RFfOvoceDnkd9dfK8g==

132. Es bie�i izt�lojos slikt�ko, kas vien var�tu notikt.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Valid 299.0; StDev 0.994417765381168; Min. 0.0; Mean 1.2541806020066888

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8n492HPSdmHI2Tm5tNGBiQ==

133. P�d�j� laik� man ir gr�ti koncentr�ties k�da darba vai uzdevuma veik�anai.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 3.0; StDev 0.8762642898943084; Valid 299.0; Mean 0.8561872909698997

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sRVCAjWQbKjrsvL45Ij9/w==

134. Man pietr�kst ener�ijas, lai pild�tu ikdienas pien�kumus.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; StDev 0.9955908272849051; Valid 299.0; Mean 1.137123745819398; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:J7SPigRZL8NI/7C16Vglig==

135. Bie�i man pietr�kst neatlaid�bas un m�r�tiec�bas, lai paveiktu pl�noto.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.9730031872262069; Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 3.0; Mean 1.2642140468227427;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:gauFyXipaTytyLQ1gYRnHQ==

136. Man bie�i p�rmet, ka es neizpildu sol�to.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.6661034035704704; Min. 0.0; Mean 0.4080267558528427; Valid 299.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KwurBBs8udTZ2CIclXrf5w==

137. Ir gad�jies, ka narkotiku lieto�anas d�� neesmu ticis gal� ar ikdienas pien�kumiem.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 299.0; StDev 0.12844433103118094; Max. 1.0; Mean 0.016722408026755863;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:t1R8iKmvZrWqP24Y8vXqaQ==

138. Es esmu mier�gs, emocion�li l�dzsvarots cilv�ks.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Min. 0.0; Valid 299.0; Mean 1.765886287625418; StDev 0.826596564016301

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wWKS9cULgrjOM2OW78h/hg==

139. Ja man� ar� rodas k�das emocijas, t�s parasti ir �oti �slaic�gas.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Mean 1.2876254180602005; Min. 0.0; Max. 3.0; StDev 0.8771219984455548

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9tZINrmq0HAHH9R+HUPrKQ==

140. Liel�ko da�u laika es j�tos slims.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.7133407461300212; Valid 299.0; Mean 0.3979933110367893; Max. 3.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NhyGmGu2+EEfNtU2tkHp6A==

141. Es j�tos �oti satraukts, ja man kaut kas atg�dina par s�p�giem notikumiem no manas pag�tnes.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.930468598116313; Valid 299.0; Mean 1.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XL2ycN0oY7/X3rxBbuR74w==

142. P�d�j� laik� es nevaru atbr�voties no iek��jas spriedzes vai nemiera izj�tas.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 3.0; Min. 0.0; StDev 0.962554512442467; Mean 0.8595317725752502;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7i2RJnD5X6k5veY63HX3oA==

143. K�ds sve�s sp�ks liek man r�koties noteikt� veid�, t�, k� tas nav man rakstur�gi.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 2.0; Mean 0.10367892976588625; StDev 0.33671305558721193; Valid 299.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:RtL1ualqc2p9I21MV9DNMA==

144. Da�reiz, lai atbr�votos no spriedzes, es sevi fiziski ievainoju (piem�ram, l�dz asin�m skr�p�ju, graizu vai durstu rokas vai k�jas, piededzinu sev �du ar cigareti).

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; StDev 0.19785385291244145; Max. 2.0; Min. 0.0; Mean 0.03344481605351172;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:l3mJWA4cGu3R/h/s6hc5sg==

145. P�d�j� laik� man liel�ko dienas da�u ir nom�kts garast�voklis.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 3.0; Valid 299.0; Mean 0.6153846153846153; StDev 0.8409989880394154

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Av1JhFOgITLA4qOjouSGnw==

146. Man ir izj�ta, ka esmu neveiksminieks.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 3.0; Mean 0.6454849498327756; StDev 0.9130327895386543;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fTvll8vq1Hndf51/fCqhOQ==

147. Man ir nopietni iemesli pa�n�v�bas izdar��anai.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; StDev 0.33231796751364695; Mean 0.08361204013377921; Min. 0.0; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XPmF2ndLF0bwMjUrvh/Jxg==

148. Pat tad, kad viss ir labi, es baidos, ka notiks kas slikts.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.7558528428093646; Min. 0.0; Max. 3.0; Valid 299.0; StDev 0.9180831678580689

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:edAtT+l3Ak9i2WL36k0paQ==

149. P�d�j� laik� mani bie�i nomoka bezmiegs.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.9210732970267124; Max. 3.0; Min. 0.0; Mean 0.6822742474916386; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:oQi172WG2HKMv79NMzgUuQ==

150. Pat s�kumi var izrais�t man v�trainu emocion�lu reakciju.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.8929765886287624; StDev 0.9206345397745552; Valid 299.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6VxdkFpNtFgNODIm5EkjsQ==

151. Reiz�m es dusm�s k�dam iesitu.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Min. 0.0; Max. 3.0; Mean 0.3344481605351171; StDev 0.6568053248259771

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:j2hIN71zRiPdn3/pqa0Hnw==

152. Man bie�i p�rmet, ka es nev�r�gi izturos pret sve��m mant�m.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Min. 0.0; Valid 299.0; StDev 0.5227426321689105; Mean 0.22073578595317722

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:R21ZVSGmPU1tvxY5wqKKug==

153. Narkotiku lieto�ana man ir rad�jusi attiec�bu probl�mas.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.20754331965806644; Max. 3.0; Min. 0.0; Valid 299.0; Mean 0.02341137123745818

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sm4H9jfjASKQiax8EgmhRw==

154. P�d�j� laik� es esmu p�rm�r�gi trauksmains vai ba��gs.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.8885253110322991; Valid 299.0; Max. 3.0; Mean 0.6354515050167228

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:W/y56T++sitMsFfuz/Ds4w==

155. Es nemit�gi no kaut k� baidos.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.655518394648829; StDev 0.8776080874726577; Valid 299.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SSOAE1lJEvgtZg7yIWGNxQ==

156. Es j�tu, ka k�ds (piem�ram, gari vai citi sp�ki) kontrol� manas domas vai r�c�bu.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.3323179675136466; Mean 0.08361204013377914; Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qg7VdkQ8NBR2a+8p6besyQ==

157. Man ir vajadz�gs k�ds cits cilv�ks, kas vienm�r b�tu man blakus.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Min. 0.0; Mean 0.7993311036789298; StDev 0.9231545462039203; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7PdjbzZ+a/MxauTUrOP+og==

158. Parasti es daru to, ko citi man liek dar�t, pat ja t�d� veid� es kait�ju pats sev (piem�ram, r�kojos pretrun� ar sav�m vajadz�b�m vai interes�m).

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.5484949832775919; Max. 3.0; Min. 0.0; StDev 0.7048414137938481; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x1iQXOFxOciZfc68DZoriA==

159. Da�reiz es neatpaz�stu savu �ermeni vai balsi, tie man liekas sve�i.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Min. 0.0; Valid 299.0; Mean 0.20735785953177255; StDev 0.5407669569307593;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NHk/iKCxg8cI1HzyCCkqNw==

160. Es esmu nosl�gts un atsve�in�ts.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 3.0; Mean 0.6622073578595318; StDev 0.8128228695485343; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:D3/s8oqBACUlQBeZsszw/Q==

161. Es labi j�tos tikai tad, ja viss perfekti atrodas sav�s viet�s.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.9632107023411371; Max. 3.0; StDev 0.8910353636157967; Valid 299.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kzDSUgDxpJy+cJjioQFDnQ==

162. Man bie�i aizr�da, ka es m�dzu �iestr�gt� deta��s.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.7718446756133356; Min. 0.0; Mean 0.6755852842809364; Max. 3.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Dam7j8F75C87tQaQ24T9Kg==

163. Es cen�os izvair�ties no jebk�da riska.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 3.0; StDev 0.8953953570925577; Mean 1.0602006688963208; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+SMwXH/NbttjbUpeVz4T3w==

164. Alkohola lieto�ana man ir rad�jusi attiec�bu probl�mas.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.14046822742474918; Max. 3.0; Valid 299.0; StDev 0.4780424795372792; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UBokJfbwdIaewn2WFWRuRQ==

165. Ja cilv�ki neb�tu noska�oti pret mani, es dz�v� b�tu sasniedzis daudz vair�k.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.2642140468227425; Min. 0.0; Valid 299.0; StDev 0.5796524366539012; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GlPU0hAOVF996jnI9dELiA==

166. Es bie�i j�tos b�d�gs vai nom�kts.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; StDev 0.880085515810793; Valid 299.0; Mean 0.8561872909698999; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:G+EAu0fEEoeDl6MtM43UvA==

167. Es j�tos mazv�rt�gs vai nepilnv�rt�gs.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; StDev 0.9534872007655617; Mean 0.8461538461538458; Min. 0.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UFIwy3yAGJxEWQTFZ+I5fQ==

168. Es m�dzu b�t rupj� pret citiem cilv�kiem.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Mean 0.5284280936454853; Min. 0.0; StDev 0.720058632036667; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+uitII1LEBgs4gOJsw4lPg==

169. Man ir gr�ti uztur�t emocion�li dzi�as attiec�bas ar citiem cilv�kiem.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.7123745819397993; StDev 0.8339769162281503; Min. 0.0; Max. 3.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:18gDV3kQK5eBj3st3ea0xQ==

170. Vis�, ko es daru, man ir svar�gi stingri iev�rot noteiktu, nemain�gu k�rt�bu.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Valid 299.0; Mean 0.7759197324414717; Min. 0.0; StDev 0.8273565531369901

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8anze0jkpo25B4XVx5sDdA==

171. Es esmu �oti neizl�m�gs cilv�ks.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Mean 0.8327759197324417; Min. 0.0; Max. 3.0; StDev 0.9042012233480471;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ykfL3uaPLvaCCYRfecljWg==

172. Es esmu p�rliecin�ts, ka dz�v� man pien�kas vair�k nek� citiem cilv�kiem.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Mean 0.37123745819398024; StDev 0.6069857370936542; Valid 299.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fG2lHBA8+k3vgNf9p0KkNg==

173. Es �tri zaud�ju savald��anos, ja man kaut kas nepat�k.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.7759197324414717; StDev 0.823290627070871; Max. 3.0; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:L8Z8ty4KdWxVsxrBEiH4xw==

174. Es bie�i iesaistos kauti�os.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.17114985182117795; Max. 1.0; Valid 299.0; Mean 0.030100334448160508; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jzw5eJvGrJOIUu5DPvQDLg==

175. Da�reiz es apskau�u citus cilv�kus.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.8591915625671056; Max. 3.0; Mean 1.2240802675585285; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Usgmjy2n9I7XQGEG1gBWBw==

176. Vairums cilv�ku mani uzskata par d�vaini vai sav�dnieku.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 3.0; Valid 299.0; StDev 0.864803126172787; Mean 0.782608695652174;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hSZvLypdXuH8Z292LZLOIQ==

177. M�dz b�t periodi, kad es j�tos at��elts no savas paties�s b�t�bas.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Mean 0.62876254180602; StDev 0.8665921881748054; Min. 0.0; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:riWdYnz7c7E8vULUjpoTaw==

178. Da�reiz es dzirdu pav�lo�as vai koment�jo�as balsis sav� galv�.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.06354515050167225; Max. 2.0; Min. 0.0; StDev 0.2704249833360621; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:EYTVSo3QQXGoWT8G97yZ2Q==

179. Man nesag�d� gr�t�bas manipul�t ar citiem.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.7994296635918605; Max. 3.0; Min. 0.0; Mean 0.6856187290969901; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xUPcZ3lbQKTC39cskcyyqA==

180. Es bie�i sagrozu faktus par sevi vai pat atkl�ti meloju, lai dab�tu to, ko v�los.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.4749163879598664; Min. 0.0; StDev 0.706066409670337; Max. 3.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Y0zgtzD5OJmrDN4+vFdXHA==

181. Es uzskatu, ka nevienam nevar uztic�ties.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.8433710445951583; Mean 0.7993311036789298; Valid 299.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2x6xyoleXjMHLvaewCY7UA==

182. Manas emocijas ir neprognoz�jamas.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.5852842809364548; Max. 3.0; Valid 299.0; Min. 0.0; StDev 0.8038816293128683;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:cMd7TeWQnrvRuakUAyKjKA==

183. Es �tri zaud�ju interesi par saviem romantiskajiem partneriem.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Min. 0.0; Mean 0.5050167224080269; StDev 0.7344414736675173; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MDJehpt6AMhZ9I1GqTEhsA==

184. Es bie�i �tri zaud�ju interesi par uzs�kto darbu un p�rsl�dzos uz kaut ko citu.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 3.0; StDev 0.7849508173661737; Mean 0.7658862876254179; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:880GW8vexcwPw9pzouYYpQ==

185. Cilv�ki pret mani bie�i izturas netaisn�gi.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.5618729096989968; Valid 299.0; StDev 0.7318390716181211; Min. 0.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OK7lVVL8ISqBm+iDFF2T9g==

186. Da�reiz man pr�t� ien�k domas par pa�n�v�bas izdar��anu.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 3.0; StDev 0.7077334415711873; Mean 0.3645484949832775; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kTXAaDOd3srGa9eqsYlmmA==

187. Man ir �oti svar�ga slava un atzin�ba.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Valid 299.0; Min. 0.0; Mean 1.2441471571906355; StDev 0.8958840587534019

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fAxiBCMqB1TerPgm8BXPkA==

188. Liel�ko dienas da�u es j�tos noguris.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.9297658862876252; Valid 299.0; Max. 3.0; StDev 0.9754109160112779; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nJVCEhkIaRwTLULeBp9r+A==

189. Savas vesel�bas d�� es nevaru veikt noz�m�gus ikdienas pien�kumus.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.33779264214046845; Min. 0.0; StDev 0.6777453322465009; Max. 3.0; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2shWJ/o0wcA0Gf67Y6Hr9w==

190. Mani bied� doma, ka es var�tu palikt bez k�da, kas par mani r�p�tos.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.9163879598662208; Valid 299.0; Max. 3.0; StDev 1.018140328332345

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:p+G1WM22Vo9BP17nI35Kxg==

191. Man bie�i san�k samelot, pat ja tas nav �pa�i vajadz�gs.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.43478260869565216; Max. 3.0; Min. 0.0; StDev 0.689027767700962; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yRmfXS2UROtDh+gRRpV0sA==

192. Es baidos izskat�ties smiekl�gi vai mu���gi.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.9748124196171686; Min. 0.0; Mean 1.2441471571906355; Valid 299.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7wgec4XXKyt8BJ3N/rHi/w==

193. Lai ko es dar�tu, es r�p�gi izpl�noju pat s�k�k�s deta�as.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; StDev 0.8852351214082224; Valid 299.0; Mean 1.0702341137123745; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kC4bOHKD7w1sH2UoBGnVNg==

194. Man ir �oti svar�gi b�t paman�tam.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.8466515969532095; Max. 3.0; Valid 299.0; Mean 1.1571906354515051; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:a02JfMR51KsP1rLmVHOnDA==

195. Es esmu neatlaid�gs savu m�r�u sasnieg�an�.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Min. 0.0; Mean 1.6789297658862874; StDev 0.8378168688853613; Max. 3.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:uH60NqQAIE6VueJxYdjpAw==

196. Alkohola lieto�ana man ir rad�jusi probl�mas darb�.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 2.0; Min. 0.0; Valid 299.0; StDev 0.28767878804925556; Mean 0.06688963210702344

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8GdZRXoYwUwVyAf0/+yBjw==

197. Es bie�i �aubos par sav�m sp�j�m.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 1.4849498327759199; StDev 0.9842420758724744; Max. 3.0; Min. 0.0; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yj9FyVDhaQGIzWrwQLOriw==

198. Man ir gr�ti pie�emt l�mumus.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 299.0; Mean 1.220735785953177; StDev 0.9366358444584887; Max. 3.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZNVChSpN8mtPkqYRzpo9EA==

199. Es bie�i uztraucos par iesp�jam�m neveiksm�m.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Mean 1.247491638795987; Valid 299.0; StDev 0.9961092409451379; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8Cjk7c3/dNF6ePDvIW8vhQ==

200. Gad�s, ka es turpinu dar�t ies�kto, pat ja sen jau b�tu laiks apst�ties.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Mean 1.0301003344481603; Min. 0.0; Valid 299.0; StDev 0.8875142441242162;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:n09oLXAB+tOhB6DvIns8zg==

201. Man piem�t p�rdabiskas sp�jas (piem�ram, sp�ja las�t citu cilv�ku domas, iedarboties uz priek�metiem ar domu sp�ku).

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.41137123745819376; StDev 0.7151320753610547; Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 3.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XLbIpY3dMUyHC6auVwaK+A==

202. Man ir svar�gi, lai katrai lietai b�tu sava vieta un t� tur atrastos.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 1.2374581939799334; Min. 0.0; StDev 0.9379051128782518; Valid 299.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z5REahlOM1PV7tjITFTujA==

203. Es esmu straujas dabas cilv�ks � pietiek ar mazumi�u, lai izvestu mani no paciet�bas.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.7324414715719062; Valid 299.0; Min. 0.0; Max. 3.0; StDev 0.836650636568401

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2Cbu8YH7JiIdz6rKencKEQ==

204. Ir biju�as reizes, kad esmu uzs�cis kauti�u.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.14046822742474915; StDev 0.4564979562432136; Max. 3.0; Min. 0.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CjFlO/dhP9XS9isC9HlB5w==

205. Manas domas citiem cilv�kiem bie�i ��iet d�vainas.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Min. 0.0; Max. 3.0; StDev 0.8781194694392376; Mean 0.8963210702341136;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pqHphlA1C6YJhCFHY8Fekg==

206. Es bie�i izrun�jos neviet� vai nelaik�.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; StDev 0.8630103553671042; Min. 0.0; Valid 299.0; Mean 1.0133779264214045

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rXYHpsHzvugdb7mFwvEktA==

207. Savus pl�nus par to, ko man vajadz�tu vai nevajadz�tu dar�t, es bie�i piel�goju citu cilv�ku viedoklim par to.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.9297658862876251; StDev 0.8016867361127998; Valid 299.0; Max. 3.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:C9NUOWQr4cD5O76ZSlaF+Q==

208. Es esmu dz�vespriec�gs cilv�ks.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 299.0; Mean 1.9866220735785955; StDev 0.7856653835745634; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:gAYhURMRJ2EoXCoZUwTo6g==

209. Ja vien ir iesp�ja, es izv�los ekstravagantu vai uzman�bu piesaisto�u ap��rbu.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 1.0066889632107021; Min. 0.0; StDev 0.9340440723573844; Max. 3.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OdLr0bqdDkZdpDnuJ6MSSw==

210. Es da�reiz aizmirstu apmaks�t savus r��inus.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.7625418060200667; StDev 0.9125163751907986; Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jOkm7pxnvBroU6zpCd7eKA==

211. Es baidos no citu cilv�ku nosod�juma vai noraid�juma.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.9695713925889761; Mean 1.4548494983277593; Valid 299.0; Min. 0.0; Max. 3.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qf2plESOJB3LauykJGQCzw==

212. Es �oti uztraucos par to, ka var�tu palikt pavisam viens.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Mean 1.1872909698996656; StDev 1.079882708156101; Min. 0.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:baWTRgB4HI+z21Np7sWgeQ==

213. Lai sajustos lab�k vai lai izrais�tu citu cilv�ku l�dzj�t�bu, es esmu nodar�jis sev miesas boj�jumus bez nol�ka sevi nogalin�t.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Min. 0.0; Mean 0.07692307692307691; StDev 0.3339350961270773; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kvDwGhv48SOMkjw2QClOsA==

214. Es esmu m��in�jis izdar�t pa�n�v�bu.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.18729096989966562; Min. 0.0; Max. 3.0; Valid 299.0; StDev 0.643792521722308

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GVxQSzr0YM/JQBwBqNCNiA==

215. Tas, kas citus cilv�kus emocion�li savi��o, mani visbie��k atst�j vienaldz�gu.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.7465211905255937; Mean 0.6889632107023412; Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 3.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6EyW/5KtIT4TluQ43AtQxA==

216. Reiz�m es j�tos it k� at��irts no pasaules vai no sevis.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.8315240772714461; Max. 3.0; Min. 0.0; Mean 0.6254180602006687; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4P1An0E8mESsVd3ylQFVdg==

217. Es p�rtraucu romantiskas attiec�bas, ja t�s k��st p�r�k tuvas.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.30769230769230765; StDev 0.6337602379732669; Max. 3.0; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:YYsRtL74G0JHGafMEKVyQA==

218. Es uzskatu, ka ir gandr�z neiesp�jami atrast uzticamu dz�vesdraugu.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Mean 0.7725752508361206; Valid 299.0; Min. 0.0; StDev 0.9421792478558007

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9btkVLf1BYcQ16G6xWKvnA==

219. P�d�j� pusgada laik� es esmu apm�ram tikpat darbasp�j�gs k� vienm�r.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 1.8160535117056853; Max. 3.0; StDev 0.9320593910992392; Valid 299.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:polbOOO74hDUpuabHDQg+Q==

220. Es uzskatu, ka cilv�kiem var uztic�ties.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.800523946850884; Mean 1.8361204013377928; Max. 3.0; Min. 0.0; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zJSsN1dD8XKBkS4UKlQUtw==

221. Es �tri sadraudz�jos ar citiem cilv�kiem.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 3.0; StDev 0.8434242725951228; Min. 0.0; Mean 1.7759197324414715;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:N9pG2JkUBneBntz6iddlvQ==

222. Es labpr�t piedalos da��dos sabiedriskos pas�kumos.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.87877104985147; Min. 0.0; Mean 1.7357859531772573; Max. 3.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WlgJ+ztIT5hjJLA4yJ6p7Q==

223. Es esmu p�rm�r�gi lietojis alkoholiskos dz�rienus.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 3.0; Mean 0.9264214046822741; Min. 0.0; StDev 1.07500783656112

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yn6cht1GtEbx9s7J5hqDEg==

224. Ir gad�jies, ka, lai atg�tos p�c alkohola lieto�anas, man biju�as vajadz�gas vair�kas dienas.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Valid 299.0; StDev 0.7011695914588867; Mean 0.2976588628762542; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:q7d3BJj8bFgwRz8/lnUCFw==

225. Es esmu garast�vok�a cilv�ks.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.9724839967912949; Valid 299.0; Max. 3.0; Mean 1.3478260869565215

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x3dMuFIRDWxrMRBRlQSv5w==

226. Parasti man ir gr�ti ilgsto�i koncentr�t uzman�bu uz darbiem, kurus j�izdara.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 3.0; StDev 0.7774803980442196; Mean 0.8093645484949833; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:W2PUi7HeByDQqm8kQqho5A==

227. Lai k� es censtos, es nekad nesp�ju ilgsto�i koncentr�ties uz kaut ko vienu.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Min. 0.0; Max. 3.0; Mean 0.6856187290969901; StDev 0.7428589804821262;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zMmo+fYb4xstgDfj+V9PSQ==

228. Es esmu piedz�vojis neveiksmes tikai t�d��, ka nesp�ju savlaic�gi pie�emt l�mumus.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.84345088533545; Valid 299.0; Min. 0.0; Mean 1.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:325GuurTEA5WH73XIeL/lg==

229. Man bie�i ir gr�ti pabeigt darbu laik�, jo v�los visu izdar�t nevainojami.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.8992850544305357; Max. 3.0; Valid 299.0; Min. 0.0; Mean 0.996655518394649;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:agQdPUAvCzQEUonm5rcK/w==

230. Es labpr�t�k pavadu laiku vienatn�, nevis kop� ar k�du.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; StDev 0.8786177802854955; Valid 299.0; Min. 0.0; Mean 1.5484949832775918

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mPu1/Yu/e/CP+d5dOfEJTA==

231. P�d�j� laik� mani kaitina pat s�kumi.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.8662207357859536; Min. 0.0; Max. 3.0; Valid 299.0; StDev 0.9060735214539662;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ldcUqmNJjejpn2hN90T77w==

232. P�d�j� laik� man bie�i s�p galva.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Valid 299.0; StDev 0.8857420999283386; Mean 0.6287625418060203; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:cLsxYarbnEhCzpa5BL4f4g==

233. P�d�j� laik� man ir gr�ti skaidri formul�t savu domu.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.6889632107023416; Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 3.0; StDev 0.8275328793632534

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:EuJAdI9bP40CrB6ah+SxnA==

234. Reiz�m viss apk�rt eso�ais ��iet nere�ls.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.6053511705685619; Min. 0.0; Valid 299.0; StDev 0.8221583930394852; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9Wv2d7m5WPFAE3g8jTfsiA==

235. Da�reiz es redzu kaut ko t�du, ko nesp�j redz�t citi cilv�ki.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.5986622073578596; Max. 3.0; Min. 0.0; StDev 0.9045735115855549; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:C5u0b7D66gFH3Z2fxbSQqw==

236. Es bie�i j�tos nelaim�gs.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Min. 0.0; Mean 0.8361204013377921; StDev 0.895495625329947; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:L8cpA5ot7JB8olEAJFqkUw==

237. ��iet, es visp�r nesp�ju izbaud�t dz�ves priekus.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Mean 0.7391304347826086; Valid 299.0; Min. 0.0; StDev 0.893023245210744

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1ZkKLiBQ2IT5X8gKRQeetA==

238. P�d�j� laik� mani vairs nekas neinteres�.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.8114547707169572; Mean 0.5919732441471572; Valid 299.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+uq1ydz/hlAPygwOvy0xjA==

239. Es �tri zaud�ju savald��anos, rea��jot pat uz maz�ko necie�as izr�d��anu.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.8200534803984236; Mean 0.7190635451505021; Valid 299.0; Min. 0.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:q72/x41pPcAW+B6+gTW4QQ==

240. Es m�dzu b�t cinisks.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 1.2040133779264213; StDev 0.9528395992158663; Valid 299.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4VSXbYAJ587L1mmDvzSpnw==

241. Man ir vienalga, vai mana r�c�ba aizskar citu cilv�ku j�tas.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.5752508361204013; Max. 3.0; Valid 299.0; StDev 0.6976875903890344

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:aub7wKdt20hdaU+7ih7T5g==

242. Kad esmu piedz�ries, varu b�t rupj� pret citiem cilv�kiem.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.32775919732441455; StDev 0.6652435559998693; Max. 3.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:B1AP2Db14XYhy17bl0pNUA==

243. Da�k�rt man t� vien gribas uzs�kt ar k�du kauti�u.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Valid 299.0; StDev 0.4912422394771377; Min. 0.0; Mean 0.13043478260869573

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:L1qzz3kfFitT7qQ9AOVIgw==

244. Man ir viegli pan�kt no citiem cilv�kiem gandr�z visu, ko v�los.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.8123394615409469; Mean 0.866220735785953; Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 3.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ff5hpSoIMci3JVl9nP7zAA==

245. Grupas darbos vai aktivit�t�s es parasti uz�emos iniciat�vu.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 1.4983277591973245; Max. 3.0; Valid 299.0; StDev 0.9173004672663; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xY3Tts9g4qsOZT0QMEn0Xg==

246. Man pat�k izj�ta, ka varu vald�t p�r k�du.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.8492061236123327; Min. 0.0; Mean 0.882943143812709; Valid 299.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DW4VtwsoossC2v083MKmsg==

247. Es esmu �oti greizsird�gs.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.9554391183004283; Mean 1.0568561872909699; Valid 299.0; Max. 3.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:EaVRzZRGb3An5w3oduKYCw==

248. Manas j�tas pret man noz�m�giem cilv�kiem sv�rst�s starp m�lest�bu un naidu.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Mean 0.6822742474916386; StDev 0.8569025958439586; Max. 3.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2yEJm2aJYbxbYsBql/gk2Q==

249. Izteiktu garast�vok�a sv�rst�bu d�� man ir biju�as lielas probl�mas m�j�s, darb� vai attiec�b�s ar citiem cilv�kiem.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 3.0; Mean 0.5652173913043479; StDev 0.7889298266477058; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:IS85HvR8//KwC7B7xm2CoQ==

250. Man ir gr�ti p�rtraukt alkohola lieto�anu, ja esmu to s�cis.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; StDev 0.6114989782710016; Min. 0.0; Mean 0.22073578595317717; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:oiBsf6dKXI2jiwUJSNF7Ug==

251. Ir gad�jies, ka alkohola lieto�anas d�� esmu kav�jis darbu.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Mean 0.23076923076923073; StDev 0.6050040852846799; Max. 3.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WB+Jy8WzAmRmaMMXXLiasw==

252. Es reti pirmais uzs�ku sarunu ar citiem cilv�kiem.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.9611660071892529; Valid 299.0; Min. 0.0; Max. 3.0; Mean 1.3043478260869563;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qiZXwPDMj92ck5x9fMJiuw==

253. Man ir gr�ti uztur�t sarunu ar mazpaz�stamu cilv�ku.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.9437740852112927; Mean 1.220735785953177; Max. 3.0; Valid 299.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0cQ29u2zLrTL+kRMBR0BAw==

254. Citi cilv�ki man ir teiku�i, ka man esot �oti �patn�js dom��anas veids.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Valid 299.0; StDev 0.9845043048046973; Min. 0.0; Mean 1.0234113712374584

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7cmfhuh5G8JSxn9++XwooA==

255. Es da�k�rt pamanu, ka mani k�ds izseko vai izspiego.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 299.0; StDev 0.4037377830184416; Max. 3.0; Mean 0.1070234113712375

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Jp4DGMRm6bY65el2Xyfatw==

256. Citi cilv�ki man ir teiku�i, ka es izsakoties nesaprotami.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.5752508361204012; Valid 299.0; StDev 0.8213935943688053; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tGfh4ohHjM5Zjzng4lpYYg==

257. Es uzskatu, ka m�n��an�s vai kr�p�an�s ir attaisnojama, lai sasniegtu savus m�r�us.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 3.0; Mean 0.4180602006688964; StDev 0.6623693360228227; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wsEJODk3/ruyvynu6JDQNQ==

258. Man bie�i p�rmet, ka es neapdom�gi t�r�ju naudu.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; StDev 1.0164965551202545; Min. 0.0; Mean 0.8695652173913041; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Po7/ogl8JXNnBfLuR81qMA==

259. P�d�j� laik� mani moka stipras s�pes.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 3.0; Mean 0.4046822742474917; StDev 0.7597982883502984; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sQfgu2JeKSA/KRO5K9K0jQ==

260. Es ticu, ka da�i cilv�ki ar piesk�rienu vien sp�j iz�rst�t slim�bas.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 1.0905348386014533; Max. 3.0; Min. 0.0; Valid 299.0; Mean 1.411371237458194

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ztFnx6KhPZr8t9AekNbaMg==

261. Reizi m�nes� vai bie��k man ir probl�mas ar v�deru (caureja vai aizciet�jumi).

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Min. 0.0; Mean 0.785953177257525; Valid 299.0; StDev 1.020430563396171

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:d3/FqbjZ3CsCeKfCfAlwYA==

262. Reiz�m man rodas t�da saj�ta, it k� atsevi��as �erme�a da�as ir nedz�vas, nav da�a no manis vai atdal�s no manis.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Mean 0.23076923076923073; Min. 0.0; StDev 0.6050040852846801; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zQDZ6QR10vKLsHnoEjDV+g==

263. Bie�i es esmu tik uztraucies, ka man ir gr�ti aizmigt.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Min. 0.0; StDev 0.9499376507209467; Mean 0.9163879598662208; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:gGd3QR/1lYafVMJZPSnJZg==

264. Man bie�i s�p musku�i, pat ja nenodarbojos ar sportu.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 299.0; StDev 0.8775313544744651; Max. 3.0; Mean 0.5652173913043479

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bB7cBxJNuF5WXJ4N/atatw==

265. Es j�tos vientu�i.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Mean 1.010033444816054; Min. 0.0; Valid 299.0; StDev 1.0182395316643988

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yjIWWKgi/KXdiLRoBvcHIA==

266. Man nav neviena, uz ko es var�tu pa�auties.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Min. 0.0; StDev 0.7894560027192155; Max. 3.0; Mean 0.5585284280936454;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CBCESXr0gqjXsXkY8cIImw==

267. Man ��iet, ka es veidoju t�das attiec�bas ar citiem cilv�kiem, kur�s es pats j�tos s�pin�ts vai atraid�ts.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.8881336591986841; Min. 0.0; Max. 3.0; Mean 0.7290969899665551; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:eBUgtRHDJc3P03nkhOaNqA==

268. Man ner�p, ja mana r�c�ba vai pie�emtie l�mumi kait� k�dam vai liek k�dam ciest.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; StDev 0.554173895880406; Mean 0.3444816053511706; Valid 299.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:epiTYJrNEAdazeiv09r2zA==

269. Esmu paman�jis, ka es �oti reti izj�tu k�das emocijas.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 3.0; Mean 0.4113712374581939; StDev 0.6408921471438167

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Hyro2oDCbAHprYnNPwpGTg==

270. Man tie��m ir gr�ti iedom�ties situ�ciju, kura man� izrais�tu sp�c�gas emocijas.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 299.0; Mean 0.4782608695652174; StDev 0.7295505089721488; Max. 3.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jR1otORaYkJ0ASZ3v0Zr8Q==

271. Briesmu izj�ta pie��ir manai dz�vei gar�u.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Mean 0.2976588628762542; Min. 0.0; StDev 0.5449843332641774; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:JnKqUh7c/RJg8Ti0zIaBNg==

272. Ir gad�jies, ka p�c alkohola lieto�anas esmu iesaist�jies k�d�s potenci�li b�stam�s darb�b�s (piem�ram, vad�jis automa��nu, braucis ar riteni, peld�jies).

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.7095863781069084; Max. 3.0; Valid 299.0; Min. 0.0; Mean 0.3745819397993312

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:j8OTm+dEgtSyaml8I/Us0g==

273. Kritika mani �oti s�pina.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 1.5719063545150502; StDev 0.8996718517690389; Valid 299.0; Min. 0.0; Max. 3.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mqyt5Xx91SAvHx3YwjllKQ==

274. Man pat�k visu r�p�gi pl�not.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 1.7123745819397993; Valid 299.0; Max. 3.0; StDev 0.8577796647025694; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:JShid/mxkQvh2JXL0wQsPw==

275. Es dr�z�k esmu pesimists, nevis optimists.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Mean 0.8695652173913043; Min. 0.0; Valid 299.0; StDev 0.9230694409848428;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XF4Avz/U/odsLTjqPJdjWA==

276. Es bie�i m�dzu pateikt to, ko vajadz�tu noklus�t.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.8570859381403395; Min. 0.0; Mean 1.3010033444816052; Valid 299.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Tm4F6MhcJzJDhDDQBVllow==

277. Esmu p�rliecin�ts, ka citi cilv�ki cen�as slepeni izmantot mani savt�gos nol�kos.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Mean 0.5551839464882943; StDev 0.7681570922663777; Valid 299.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6kV+7/PsIjJWCcYhytFzDQ==

278. Mana uzman�ba parasti ir �oti nenotur�ga.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.6555183946488293; Min. 0.0; Valid 299.0; StDev 0.7270386626186961; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:j6WWjA2Y9njDMx99hSgSMQ==

279. P�d�j� laik� man bie�i d�inkst vai d�c aus�s.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Min. 0.0; StDev 0.7905073041657753; Mean 0.40802675585284276; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:giGdy8xMyfijfV3dl/1zCw==

280. P�d�j� laik� man bie�i �irb ac�s.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Min. 0.0; StDev 0.6940102618413568; Valid 299.0; Mean 0.3678929765886288

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2GGhM445AFiwkxGd8A9NJQ==

281. P�d�j� laik� es esmu k�uvis �oti izklaid�gs.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.6421404682274249; Min. 0.0; StDev 0.8083229596195468; Valid 299.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:G0E8Sx/4GLZX0JoHq8Fbjw==

282. P�d�j� laik� man ir regul�ras s�pes jostas da��.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; StDev 0.864491607010574; Valid 299.0; Mean 0.5117056856187292; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5AmJ6Zy+R3jP+2QGxm0HZQ==

283. Es j�tos norobe�ots vai atsve�in�ts no citiem cilv�kiem.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.6755852842809364; Min. 0.0; StDev 0.8622036940213523; Valid 299.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vRhrZnQqzh/P0VkCvTkt8g==

284. Man ��iet, ka citi cilv�ki cen�as nodar�t man p�ri.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.20735785953177255; Max. 3.0; Min. 0.0; Valid 299.0; StDev 0.5218186212854378

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+yYkCPfBrn6vx2rLCXqXYg==

285. Da�reiz man ��iet, ka mani nesaprot pat tuvinieki un draugi.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Valid 299.0; StDev 0.9929155802305945; Min. 0.0; Mean 1.063545150501672

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rrT4oqCL41UAilwh3YEEzA==

286. Es atraidu tuvus cilv�kus un vienlaikus v�los b�t ar vi�iem kop�.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.9627060765528977; Max. 3.0; Valid 299.0; Mean 0.903010033444816;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FCQW0aZcRKRRWD+EMgokFA==

287. Nakt�s es bie�i murgoju par k�du briesm�gu pag�tnes notikumu.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.7883463564818952; Max. 3.0; Min. 0.0; Mean 0.4280936454849499; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:e26zfhfI2eGt6qM9rBuvQg==

288. P�d�j� laik� man ir �pa�i j�piep�las, lai uztvertu to, ko man saka citi cilv�ki.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.43143812709030105; StDev 0.6838120586547021; Max. 3.0; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WaVAigbk0Tu7ZNpqT3Q15w==

289. Dz�ve man ��iet tuk�a un bezj�dz�ga.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.6920994102577702; Mean 0.4180602006688959; Max. 3.0; Valid 299.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:r4ziAacBmKFcq2Lm1QxnXg==

290. Mani past�v�gi nomoka vainas izj�ta.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Mean 0.8060200668896321; Min. 0.0; StDev 0.898823175194717; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:LcU2c/XxHkZl9zjpXidoBQ==

291. N�kotni es redzu dr�m�s kr�s�s.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.4648829431438127; StDev 0.7290272799026907; Valid 299.0; Max. 3.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:s73sX0FEGdRlOi0TQhWvSQ==

292. Mani bie�i p�r�em bezcer�bas izj�ta.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.6421404682274249; Valid 299.0; Max. 3.0; StDev 0.8408788748778797

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rPwpf/6TxJQgdUgd+hbnKg==

293. Nesen� pag�tn� es esmu nopietni apsv�ris domu par pa�n�v�bu.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.5414306785146374; Min. 0.0; Max. 3.0; Valid 299.0; Mean 0.1973244147157191

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:79nU84BiAxArXIcw3/JX0w==

294. Man ir tuvi cilv�ki, ar kuriem es varu dal�ties sav�s b�d�s un priekos.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Min. 0.0; StDev 0.8062793671013115; Valid 299.0; Mean 2.210702341137124

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SYmvHFUd3YCJMXmlYifIvA==

295. Saskarsm� ar citiem cilv�kiem es esmu nedro�s un bail�gs.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.8461538461538458; Max. 3.0; Min. 0.0; Valid 299.0; StDev 0.8413058659872474

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6eB/opMT+1y8EBToTV84yQ==

296. Kad esmu uztraucies, man bie�i tr�c vai sv�st rokas.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Mean 0.9966555183946488; Min. 0.0; Max. 3.0; StDev 1.031381193433886

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:irieWQ6fsfuPk9YFzwfXdQ==

297. No uztraukuma man da�reiz reibst galva vai ir izj�ta, ka t�l�t no��b�u.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; StDev 0.9100779034279091; Mean 0.6822742474916388; Valid 299.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0wnCyCSwu4WBFl+J8Cnj4w==

298. Iesp�ju robe��s es izvairos no saskarsmes ar citiem cilv�kiem.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; StDev 0.8357379655561259; Min. 0.0; Mean 0.7625418060200668; Max. 3.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9rRMBSzEKX/zVfY5BL6mYQ==

299. Citi cilv�ki man ir teiku�i, ka ar mani ir gr�ti sarun�ties.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 3.0; Min. 0.0; Mean 0.35451505016722396; StDev 0.6356875596001925;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:B9srJhWZ4VIkLa83gTEffg==

300. P�d�j� laik� man ir gr�ti saprast, ko citi man saka.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Mean 0.2709030100334448; Min. 0.0; Max. 3.0; StDev 0.546670385786176;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:BZbtZ2B6xYJIVQtbR8K2rw==

301. Man pietr�kst pa�p�rliecin�t�bas.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 1.0847977485194777; Mean 1.4849498327759207; Valid 299.0; Max. 3.0; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:i3mqUbGxFIODAkrRVAqtIg==

302. Man bie�i ir kauns par sevi.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Mean 0.9364548494983277; Valid 299.0; Min. 0.0; StDev 0.9724262918539475;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xgmQxrGJvSdEFjI49DPaEA==

303. Citi cilv�ki viegli sp�j ietekm�t manu viedokli.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.8611095925730444; Mean 1.0100334448160537; Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KunaWqnQATVUsucAO4e/oA==

304. Br��iem man ��iet, ka k�ds no malas kontrol� manas domas.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 0.15384615384615385; StDev 0.4667576182972418; Max. 3.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5IsvWt+R3f90r+TmAGQTVA==

305. P�d�j� laik� es nevaru izgul�ties un pamostos noguris.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 1.0334448160535115; Valid 299.0; StDev 1.0061314573794056; Min. 0.0; Max. 3.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:JNnuq43WdvQkAK5HpAFs3Q==

306. Gu�ot es bie�i redzu vienu un to pa�u �ausm�go sapni.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.26421404682274247; Min. 0.0; StDev 0.5185391531592123; Valid 299.0; Max. 2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5iMiNjgPKCX85vbO8cHNjw==

307. P�d�j� laik� man ir gr�ti iegaum�t to, kas ir vajadz�gs.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.8973985932383878; Mean 0.7759197324414716; Valid 299.0; Max. 3.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rGlCxw+o9+/duvSbfnkcBg==

308. P�d�j� laik� mani nekas nesp�j iepriecin�t.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.8198344782632837; Max. 3.0; Min. 0.0; Mean 0.6220735785953178; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8rMNOD13cgz/L0/xDYxG3A==

309. Es izvairos no visa, kas var b�t kaut nedaudz b�stams.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; StDev 0.9322159132651647; Mean 0.9899665551839465; Min. 0.0; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/lTXlz7+BFhwCEtnMUwrnQ==

310. Es ar gr�t�b�m piel�gojos p�rmai��m.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.8209015618211191; Valid 299.0; Max. 3.0; Min. 0.0; Mean 0.8561872909698997;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Bn5ot71SpQymleU30Qmshw==

311. Probl�mu gad�jum� es parasti apj�ku un nezinu, ko ies�kt.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 3.0; StDev 0.7847363206228979; Valid 299.0; Mean 0.8127090301003344

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:EDGUGXHQ+LHcY+g3gmF5Ng==

312. No uztraukuma man da�reiz ir nelaba d��a vai ir gremo�anas trauc�jumi (piem�ram, p�k��a caureja).

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; StDev 1.0858421708081138; Min. 0.0; Mean 1.1103678929765886; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0PhbN/eRi2qTHkwTWPyuMw==

313. Uztraukum� man var b�t elpas tr�kums vai smak�anas saj�ta.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 3.0; Valid 299.0; StDev 0.8931614772955134; Mean 0.5585284280936457

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mxRozgfF7qOGDDerVo30XA==

314. Da�reiz es apsolu kaut ko t�du, ko nemaz netaisos izpild�t.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; StDev 0.72060394812615; Max. 3.0; Mean 0.5050167224080268; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:I2oGvgWFeHx0V2zDQ1JVBw==

315. Visvair�k par visu man ir bail b�t citu cilv�ku nepie�emtam vai noraid�tam.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 1.003344481605351; StDev 0.9104108068943665; Max. 3.0; Valid 299.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:El878FCkOjojoNUOafi1Og==

316. Es r�kojos p�c citu pr�ta pat tad, ja tas, ko man liek dar�t, ir pretrun� ar manu p�rliec�bu vai v�rt�b�m.

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 3.0; Valid 299.0; Mean 0.4548494983277592; Min. 0.0; StDev 0.6557450504830113

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+lnnNuN34FA7SJQJ8ZIA3g==

317. Es esmu gatavs piedot visu, lai tikai saglab�tu attiec�bas.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 0.8494983277591973; Min. 0.0; StDev 0.8635563752600216; Max. 3.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:A/7pSSnppBJtBT/svVwxLQ==

318. Kopum� es esmu apmierin�ts ar sevi.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 2.066889632107023; StDev 0.8040631034659101; Max. 3.0; Min. 0.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wEN7oMt4hqGvdNNQCRLZfQ==

319. Es dom�ju, ka esmu peln�jis �pa�u, cie�pilnu attieksmi.

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 0.9031207196081507; Valid 299.0; Mean 1.5752508361204016; Max. 3.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ss7jBUWL0sanfp3i2RIGwg==

320. Es bie�i piedz�voju pozit�vas emocijas, piem�ram, prieku, gandar�jumu, interesi.

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 0.7877054649049279; Mean 2.117056856187291; Max. 3.0; Min. 0.0; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3UNKWmncII66LqaPqyPOnw==

321. Es sa�emu tuvinieku vai draugu atbalstu un pal�dz�bu, ja tas man ir nepiecie�ams.

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 2.347826086956522; Max. 3.0; Valid 299.0; StDev 0.7277484053330774; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:TsQCP5z9IbD1ME25e0rk/w==

322. Es esmu god�gi atbild�jis uz visiem jaut�jumiem.

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 3.0; Mean 2.7926421404682276; Min. 2.0; StDev 0.40609373694341233

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ilu50MMTWrmf7aVcsGJBeQ==

Atbil�u saska�ot�bas indekss

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 22.0; Mean 10.876254180602007; Min. 0.0; Valid 299.0; StDev 3.9757745455683056

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1T+VxYJlo63aUZL1QFeteg==

Ass

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 3.205588288976373; Mean 7.903010033444817; Max. 16.0; Min. 0.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:gvw3WNjCrqC6AVLKQjYVqg==

Simptomu p�rsp�l��anas indekss

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 15.9785509; Mean 4.13485908141806; StDev 2.8349451216112254; Valid 299.0; Min. 0.104166667

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:E1o6/AAt8BbDHyPkR4Lz4g==

SPs

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 2.775040981380167; Valid 299.0; Mean 4.238243640428093; Max. 15.33333333; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:YUZTKCTobxa2IC9hI0poMQ==

Psihotisku trauc�jumu simptomu p�rsp�l��anas indekss

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 3.3549363981053504; Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 16.55172414; Mean 4.553108061374582

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qK6F+5Hk3VyT3+9s6tDdHQ==

SP1s

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 15.0; Valid 299.0; Mean 4.8844633626454845; StDev 3.4103294753199376; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Y+MtD51HOW276X+FMsj+Hw==

Garast�vok�a, neirotisko un ar stresu saist�to trauc�jumu simptomu p�rsp�l��anas indekss

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 21.07142857; Min. 0.0; StDev 4.006340731552076; Valid 299.0; Mean 4.567606306792642

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6zNlEPUJ7Sw4KtCrZ3ZbNg==

SP2s

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 19.33333333; Valid 299.0; Min. 0.0; StDev 4.045988491226823; Mean 4.760312151678929;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:r9oiYZMM/KKMhMZEpoVzgA==

Soci�li v�lamo atbil�u indekss

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 27.58158508; Min. 4.085081585; Mean 19.06169360181271; StDev 4.168007758341817;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:E+7xiIualB0hZdhQ+9vL5Q==

SVs

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 18.30741472947826; StDev 4.168709245040751; Max. 26.72064777; Min. 3.431174089; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zHhojc3JH7WWrfZH0S6L8w==

Ide�l� sabiedr�bas locek�a t�la rad��anas indekss

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 18.735528685337794; Max. 25.76923077; Min. 4.230769231; StDev 3.498289407582976; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:62x8CjygGS+gyl9vXsECZg==

SV1s

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 2.631578947; Mean 17.393064600802674; StDev 3.551809824809655; Max. 24.73684211; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:v4zoewExGiBz8cSAq+psOw==

Psiholo�iski stipra un neatkar�ga cilv�ka t�la rad��anas indekss

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 29.39393939; Mean 19.38785851841806; Min. 3.939393939; StDev 5.649954845385486

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yUFzraGQ0ao/jb/W2i9o4Q==

SV2s

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 29.23076923; StDev 5.70140983294084; Valid 299.0; Min. 4.230769231; Mean 19.221764857173913

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HHw9wd6c2Ztgk9ktI2Mxlw==

Melu skala / Lie scale

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 25.71428571; Min. 2.857142857; Mean 13.435260392183947; StDev 4.576304809062938

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:nUQ5qjAxh+fgWfOhy4ic+w==

Depresijas simptomi

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Min. 0.0; StDev 5.834077483786442; Mean 7.965440356755854; Max. 25.41666667;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Gti3BaZzq5G5bnqcYbb7Rw==

DPs

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 7.547380155959868; Valid 299.0; StDev 6.050995352239068; Max. 25.83333333; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qKNsbdcOD7emN3o47o1meA==

Psihotisko trauc�jumu simptomi trauc�jumi / Psychotic symptoms

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; StDev 2.7395671987392745; Max. 12.22222222; Min. 0.0; Mean 2.3968784837023414

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4H5nisUexDCUbPGIIuk9Ag==

PSTs

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 15.0; Valid 299.0; StDev 2.998500719042179; Mean 2.7759197324949834;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rgxLKKYB5raOamzQeJhMAw==

Posttraumatisk� stresa sindroma simptomi

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 5.883851928891092; Mean 8.38987099847826; Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 28.57142857

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CGq0fjrhswQvAGNv6RX7gg==

PTSSs

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 7.425681721825728; Max. 30.0; Valid 299.0; Min. 0.0; Mean 10.372670807655517

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FHupXTFcGyRwseE0On/kwg==

Somatiskie simptomi

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 5.016645568087752; Mean 6.107023411250836; Max. 24.0; Valid 299.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wWQDxgGSBpP4fyZ8h5AFJA==

SMs

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 6.860367892976588; Max. 23.75; Valid 299.0; StDev 5.091810723247851; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UDM12f25EjhPCQZRDro1EA==

�eneraliz�t�s trauksmes simptomi

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Min. 0.0; Max. 30.0; StDev 7.56032866170517; Mean 9.111323459331103

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:rZ8hVQnI1UQkkSWVJHIKWg==

Panikas l�kmju simptomi

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 8.70903010033445; Valid 299.0; StDev 6.724114077702981; Min. 0.0; Max. 28.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:gfJRAfoii8+jA6iPG4DiTg==

Soci�l�s trauksmes simptomi

f48 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:5rr4p3asJX3okOmdZz0KOg==

STs

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 30.0; Mean 11.5886287625418; StDev 7.689529475178552

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2SZ+ugVWhaEZ3+BzBFoAHw==

Ar alkohola lieto�anu saist�t�s probl�mas

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 25.83333333; StDev 4.8184662509432705; Min. 0.0; Mean 3.9938684502675588

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OfEKd2TXE0d+9hakp7bKDQ==

ALCOs

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 4.024526198384616; Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 26.66666667; StDev 5.16196947711765;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vO3yyCXkCaOQeoOVgGUVUQ==

Ar narkotiku lieto�anu saist�t�s probl�mas

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Mean 0.342809364548495; Max. 22.5; Min. 0.0; StDev 1.8052050396972181;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tFaN8HAj8+58UIeUC+TUTQ==

Miega probl�mas

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 8.719003432302692; Mean 8.7876254180602; Max. 30.0; Min. 0.0; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:JZVq0zloHWvo3tc5oqW/bA==

Psihomotor� kav��ana un apgr�tin�ta kognit�vo procesu funkcion��ana

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Mean 6.535117056856186; Min. 0.0; StDev 5.910513119738477; Max. 28.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HlVNsUYdpRhKACU0868Yxw==

Pazemin�ts ener�ijas l�menis

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 8.601164043029817; Max. 30.0; Min. 0.0; Mean 12.548494983277596; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:PjMX5NekPYcnjk4Nggm3ug==

Uzman�bas notur�bas probl�mas

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 30.0; StDev 6.5458340896656715; Valid 299.0; Mean 7.750836120401338; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:K8XGGu8LpjbtqKk/1I+Ojw==

Sazi�as probl�mas

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Mean 4.724080267558529; Max. 30.0; StDev 5.272279864859341; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ereHKwaAuRhZIjFp4LR1vQ==

Mazv�rt�bas izj�ta

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 30.0; StDev 7.293162992246702; Min. 0.0; Mean 10.639167595397993; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bxvDKTKEj3GfT1bE4rUqEA==

MIs

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 30.0; Mean 10.749163879598667; Valid 299.0; StDev 7.823597777522987; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:iVABSWtH11xGZ89Jfg/j1w==

Stresa simptomi

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 29.375; Mean 9.032190635451503; StDev 6.778228208865174; Min. 0.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZnO1RnkLc1xwaZtxS8sbdA==

SSs

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 7.2049594780629; Valid 299.0; Max. 29.09090909; Min. 0.0; Mean 9.507449072792642

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kyIpAHViQO9aLMJlKPYUqQ==

Domas par pa�n�v�bu

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 2.361204013377926; Max. 26.0; Valid 299.0; StDev 4.460486462829427;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mACKyJBR/o0h785pZCiZuA==

DPPs

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Min. 0.0; Max. 25.0; Mean 2.45819397993311; StDev 4.622757909200712;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1TC4sPnb0FWlxTwJ5Tz0Ng==

Soci�l� atbalsta tr�kuma izj�ta

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 21.187290969899667; Min. 0.0; StDev 7.592497114598507; Max. 30.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DVZgNgFlTScuozwwJCfD7g==

Intens�v�s un ambivalent�s interperson�l�s attiec�bas

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 8.42809364548495; StDev 6.689720656425029; Valid 299.0; Max. 30.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:L2RMa5t9w1fIVr/+g+F0sw==

Agresivit�te

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 2.3879598662207364; Max. 20.0; Valid 299.0; StDev 3.191324573793237;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SWlM4+MGjI+KRiwunBkvjg==

IMP1s

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 3.3771359203855087; Max. 20.0; Mean 2.65886287625418; Min. 0.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FoY3ZKUfSyyiHw+50U26tQ==

Bezatbild�ba

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Min. 0.0; StDev 4.721948055457779; Mean 5.000000000073579; Max. 28.33333333

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Q+xKdvbz420Z1Ot6Dkju7Q==

IMP2s

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 27.5; Mean 4.063545150501672; StDev 4.58890281009212; Valid 299.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0f2TaNR30rIZOelk+v4kYQ==

Neapdom�ba

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 28.0; Valid 299.0; StDev 6.4218810147453915; Mean 12.70903010033445

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:O80JDMdGDMViptjiWQW51A==

IMP3s

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Mean 12.633779264214047; Min. 0.0; Max. 27.5; StDev 6.635184037602663;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1mEVF2lyNHmIZTWZnYReIw==

Riskanta uzved�ba

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 5.346461987740039; Max. 25.0; Mean 11.516164994458194; Min. 0.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:C1IWI1GOSn9xJL8w9XWSjw==

IMP4s

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 30.0; StDev 6.285367708516592; Mean 11.505016722408024; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/x5aF70OmkFIQ7v4MFC1Wg==

Impulsivit�te, faktors

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 1.666666667; Max. 19.08333333; Mean 7.903288740240803; StDev 3.321302022780428; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ibbtb68qUfnuTElce1E4+g==

IMPs

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 19.375; StDev 3.454810440176032; Min. 1.25; Mean 7.715301003344482;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:sqJAJ/VyH4lJ3dUO/R0xJA==

Domin��ana

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 11.845039018943144; Max. 30.0; Valid 299.0; StDev 6.578397216804883

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZC7UX58aCEqlF3X1dERbOg==

ANT1s

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 7.158781194429342; Min. 0.0; Mean 11.814381270903008; Valid 299.0; Max. 30.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lNaYbLO9FWJvwOBoWoLDEg==

Augstpr�t�ba

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 7.652173913043479; Max. 22.0; StDev 4.609526933084783; Min. 0.0; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:gh9UnmWt2dJxtptsGEeU8A==

ANT2s

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 20.0; StDev 4.842717693568725; Min. 0.0; Valid 299.0; Mean 5.627090301003345

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:X8vX5HDvkWIplg0mbHyGFg==

Uzman�bu mekl�jo�a uzved�ba

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 28.0; Mean 10.408026755852841; StDev 6.312398776060219; Min. 0.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Pvj6m0D/2C+/QyzJ/R6jXw==

ANT3s

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 6.917172149359233; Mean 10.4933110367893; Max. 30.0; Valid 299.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wmy9PhVbsCNrRf8dn9fXyA==

Manipulat�va uzved�ba

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 30.0; Mean 9.036789297658864; Min. 0.0; StDev 5.940023308466052; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9/52z8KtmvlDB70SBH9Ghg==

ANT4s

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; StDev 6.019797607324396; Min. 0.0; Mean 9.130434782608695; Max. 30.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zJta1mg+eexYEh2Nt/8xKA==

Neiej�t�ba

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 5.238631101026628; Max. 27.14285714; Mean 6.622073578648829; Min. 0.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3px1d135KQ/hy1wFIcf/3Q==

ANT5s

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 6.279264214046823; StDev 5.640050763172681; Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 30.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wBnT4Wu6IihOkKipqXkvXg==

Mel�gums

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Min. 0.0; Max. 28.0; StDev 5.667415043485246; Mean 5.832775919732441

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ce/LiiIu1T5++JNXj0yqjA==

ANT6s

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; StDev 6.179551219084353; Min. 0.0; Mean 6.245819397993311; Max. 30.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Emdj20h1ceOTZ7sGhcKqHg==

Antagonisms

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 21.78095238; Mean 9.112820512959866; Min. 0.685714286; Valid 299.0; StDev 4.096131771857831

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:tkZuk8qHiCaAPPleWpYiNA==

ANTs

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 21.0; Min. 0.5; Mean 8.668896321070234; StDev 4.296565170893852

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vCw6VQzefr6p/60TBFobkQ==

Antisocialit�te, faktors

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 1.8; Max. 19.9047619; Mean 8.301003344458195; StDev 3.4091096297761396; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1QJeZgW1bDvtJHNOjRoF9A==

As_

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 3.5809856111232685; Mean 8.045150501672241; Min. 1.5; Valid 299.0; Max. 20.75

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:0XL1z7D+asIbrfD9VkB43Q==

Nesavald�ba

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 30.0; StDev 7.23422416274404; Valid 299.0; Mean 9.324414715719067;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:u7kMauUtB+/evAdPKLNWkw==

NEM1s

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 30.0; Mean 9.857859531772574; Min. 0.0; StDev 7.4664145169279; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:s9qqnp6ws4XX/Oc1rpLh9A==

Emocionalit�te

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 13.561872909698998; Valid 299.0; Max. 30.0; StDev 6.750989326248599

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:cqbM/RAzjnksiHSgEQzoxA==

Emocion�la labilit�te

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 30.0; Min. 0.0; StDev 6.868693541172355; Mean 9.671125975488295; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:JDYfrJzgnOpuNgjI3HySsw==

NEM3s

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Min. 0.0; Mean 9.724080267558529; Max. 30.0; StDev 7.3835447876422675

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:SzL64k0a2cW2mZ1uIgWjdw==

Depresivit�te

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 6.2327763169610115; Min. 0.0; Max. 26.0; Valid 299.0; Mean 7.665551839464884

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZeOrKG0z77gB89F1C/dT+Q==

NEM4s

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; StDev 6.173316353150575; Mean 8.076923076923075; Max. 25.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9yC46JQMe9mzvNLCAPUYIg==

Trauksmain�ba

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 12.414715719063548; StDev 7.899659165792639; Max. 30.0; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:veGFpl6s4XNuDDOCqBHByQ==

NEM5s

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 8.449025025571952; Mean 13.227424749163884; Max. 30.0; Valid 299.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XG9dm5ED1Se3riv98oniXw==

Neatlaid�bas tr�kums

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 30.0; Mean 9.846153846153847; Min. 0.0; StDev 6.536660446155393; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mCrhK/yAYHHBEzDPRJJnFg==

NEM6s

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 10.284280936454849; Valid 299.0; Min. 0.0; Max. 30.0; StDev 6.687119774150156

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xcQHqTa6MsLD600UQTzt/w==

Neuztic��an�s

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 6.860415553339243; Mean 9.79933110367893; Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 30.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8J3xPaoztGJ47yCwg4iaIA==

Negat�va emocionalit�te faktors

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 5.74684524458427; Valid 299.0; Mean 10.527536232020067; Max. 27.8; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:PPI/7KntsdDqc9RaqJDnTw==

NEMs

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Min. 0.0; Mean 10.889632107023411; Max. 27.5; StDev 5.855032212822902

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7KwX4hRH9BG0WMkm9CsG8Q==

Ievainojam�ba

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 13.940914158541807; StDev 7.531480176040743; Valid 299.0; Max. 30.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NRk5HhtKcop5gce1JQC+Kg==

ATK1s

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Min. 0.0; Max. 30.0; StDev 7.833370783350793; Mean 14.47324414715719

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wWZFgMkBbzAEjghqohIsAg==

Pak�aujam�ba

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 5.71441364295017; Min. 0.0; Max. 26.66666667; Valid 299.0; Mean 9.593088071622073

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wDrLMRrAQiZzD+x8BL7YtA==

ATK2s

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 10.72742474916388; Max. 30.0; StDev 5.928272357482077; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x2xjXfr98mc53wyG5AUYdQ==

Neizl�m�gums

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 299.0; StDev 7.564484887796165; Mean 12.0066889632107; Max. 30.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:R0ZHPiev8TGPN/VPFHZfPw==

ATK3s

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 8.143704308674188; Min. 0.0; Max. 30.0; Mean 12.976588628762537; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4vqy/JhJIcVfJnfl6ormtw==

Separ�cijas trauksme

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 10.862876254180602; Min. 0.0; StDev 6.958500650047827; Max. 30.0; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Q5H6xJfeQHwLOn77nNfZ5g==

ATK4s

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 299.0; Mean 11.454849498327759; StDev 7.909331093699168; Max. 30.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:K/rppy/XfFt2TyGIYkORXQ==

Atkar�ba

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 27.16666667; StDev 5.808242871739772; Mean 11.600891861729096; Valid 299.0; Min. 0.416666667

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:QBgUo0/xiedKCG1QYWVRRQ==

ATKs

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 12.408026755852841; Valid 299.0; Max. 30.0; Min. 0.625; StDev 6.1258137346832084;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xDCsStVEk+zRieTEu1R5rA==

Neirotisms, faktors

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 5.21922208821656; Max. 26.3; Mean 10.88874024541806; Valid 299.0; Min. 0.766666667

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:txDtwEP+Vs38XWLEMwf2PQ==

Ns_

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 11.436454849498325; Max. 27.25; Min. 1.0; StDev 5.359490310003525; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qn7ecOqNj90xdUQ37B0jcA==

Ierobe�ota emocionalit�te / Restricted affectivity

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; StDev 5.272503077715104; Mean 7.435897435919733; Min. 0.0; Max. 26.66666667;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:qzTl0wQedNsUayaoB8RMXg==

ATS1s

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 25.0; Mean 8.929765886287626; StDev 5.569880977730188; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Xa+OfAmaybcfZUKYLVhJaA==

Nosl�gt�ba / Social withdrawl

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 12.026755852842808; Max. 27.0; Min. 1.0; StDev 5.855011606880227; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xakOsatuTf7xSn63pl6xtA==

ATS2s

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 11.755852842809366; Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 27.5; StDev 6.725234772360941;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/LuIsDlErmgvE1mglWfNkQ==

Izvair��an�s no tuv�m attiec�b�m / Close relationship avoidance

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 30.0; Mean 5.48494983277592; StDev 5.516048055917645; Valid 299.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UOwb+wB/XEPEHFkaSLLudQ==

Atsve�in�t�ba, faktors / Social detachment

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 8.315867707086957; Valid 299.0; Max. 21.66666667; StDev 3.9055311953819514; Min. 0.333333333

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/Vj4ov5wf3fqjqv5RDwFhg==

ATSs

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; StDev 4.148856836639527; Max. 23.33333333; Min. 0.0; Mean 8.723522853966555

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3JOJft72CF3pea0Vsd64sw==

Uztveres d�vain�bas / Unusual perceptions

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 4.463464547685479; Mean 4.91638795986622; Max. 18.0; Valid 299.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:FfOCLq2OgoOl8xieHtebug==

DIV1s

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 17.5; Valid 299.0; Min. 0.0; StDev 4.111747407851859; Mean 4.648829431438126;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:j21rjBFjGZpFrM/3LP3Qsw==

Nosliece uz disoci�ciju / Dissociation proneness

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 6.205637149961502; Min. 0.0; Max. 28.0; Mean 6.722408026755853; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DjbSGGwEd3q7+DX4+N5f5A==

DIV2s

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 6.5268824226810205; Mean 6.889632107023412; Max. 30.0; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kR19VQYXuEj5Nk2eHqljSA==

Ekscentrisms / Eccentricity

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 9.170568561872908; Max. 30.0; StDev 7.456878497332168; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:cio2nPwHShC3uGFmfosQww==

DIV3s

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 8.904682274247492; Max. 30.0; StDev 7.6981723283756995; Valid 299.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:pBgvrA/A/lZiC9flRTbFgA==

Aizdom�gums / Suspiciousness

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 28.33333333; Mean 5.000000000046822; Min. 0.0; StDev 5.079531530251177;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:OrGEw06Xlu2EPVy9agomag==

DIV4s

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Max. 27.5; Min. 0.0; Mean 5.593645484949834; StDev 5.329221056451694;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:12uGDu7zsJbhRHAer5QJBg==

D�vainas p�rliec�bas / Unusual beliefs

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 8.782608695652172; StDev 6.218847075116295; Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 30.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:UoVGoopb5/MB5mnWCAn2eg==

DIV5s

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 30.0; StDev 6.07192557376032; Mean 7.449832775919734; Min. 0.0; Valid 299.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+1rwZmSK31s1bj9iPRrZLA==

T��s pa�kait�jums / Self-harm

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 15.0; StDev 2.775675146138455; Min. 0.0; Mean 1.078595317725753; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:PSJLTzJoe64jozTJeD8i0A==

Divain�ba, faktors / Cognitive dysregulation

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Mean 6.918394648872909; StDev 4.180091993983305; Min. 0.0; Max. 20.06666667

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ISjmrsVcKp6oIjfPDY7R/Q==

DIVs

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; StDev 4.085026619454303; Mean 6.697324414715719; Max. 19.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Kii1UqZTfwfXIcmwde8OWQ==

�izotipija, virsfaktors / Schizotypy

f48 Location:

Summary Statistics: Valid 299.0; Min. 0.444444444; Mean 7.704323052147157; Max. 21.18518519; StDev 3.598300646530253;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:27ofsQeRh8ZwWXsJO7F9TQ==

Ss_

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 3.5889899788344795; Min. 0.277777778; Mean 7.717391304464883; Valid 299.0; Max. 21.66666667;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ZfynJtvpHa+/Op+BuJr2Kw==

Pedantisms

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 30.0; StDev 6.5481039302650546; Mean 11.433349259632108; Min. 0.0; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:i7jrgwYcdBh4z//kEhpyjA==

K1s

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 11.112040133779265; Max. 30.0; Valid 299.0; Min. 0.0; StDev 7.3272033027611965;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zdG4JlWe6IK6OIyorhYcqg==

St�rgalv�ga neatlaid�ba

f48 Location:

Summary Statistics: StDev 5.845580369677987; Max. 30.0; Mean 11.588628762541806; Min. 0.0; Valid 299.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:y3gQSZ7lR1b6bD7uTWWFag==

Perfekcionisms

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; StDev 6.796945576519245; Valid 299.0; Max. 30.0; Mean 10.207357859531776

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fXrA4vw7iJDBkR+3A6pPEQ==

K3s

f48 Location:

Summary Statistics: Min. 0.0; Mean 10.267558528428092; Valid 299.0; Max. 30.0; StDev 6.809018722659141

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:5d599jW7sBAZo2CMoZgiTg==

Kompulsivit�te, faktors, virsfaktors

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 11.096512183595317; StDev 5.141063781541739; Min. 0.0; Valid 299.0; Max. 27.02380952

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:VD+92xr1AqhdUCxqOVrJXw==

Ks

f48 Location:

Summary Statistics: Mean 10.98940914166555; Min. 0.0; Valid 299.0; StDev 5.269470417249924; Max. 26.66666667

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:to8+loeNmjg56VN/kegQjg==

Ticam�bas skala / Inconsistency scale

f48 Location:

Summary Statistics: Max. 74.67741935; Min. 30.32258065; Valid 299.0; Mean 52.25051246110368; StDev 8.015674486763693;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:TT4ofiorAKLCZ8snqBihVg==